เป็นอีกวันหึ่งที่โรงเรียนเชียงกลมิทยาได้ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนด้วยการบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและเงินเพื่อบำรุงและพฒนาสถานศึกษาของตนเอง  เพื่อโรงเรีนจะได้ดีขึ้น  ให้น่าอยู่ขึ้น  ในวันี้นักเรียนและคณะครูอาจารย์ทุกคนมีความรู้สึกดีและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า  เหล่านักเรียนก็ให้ความร่วมมือดีมาก  สำหรับการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโรงเรียนแล้ว  นี่แหละ  คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ