การติดตามการใช้ยาและผลการรักษาในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเรโทรไวรัสที่ได้รับยาต้านเรโทรไวรัส

กมลเนตร จิระประภูศักดิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วัตถุประสงค์
- เพื่อวิเคราะห์การใช้ยา และผลการรักษาด้วยยาต้านเรโทรไวรัสในผู้ผ่วยเด็กที่ติดเชื้อเรโทรไวรัส

วิธีการศึกษา
- เป็นการศึกษาไปข้างหน้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย สัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคติดเชื้อกุมาร เวชกรรม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2547 – 30 เมษายน 2549 เพื่อติดตามการใช้ยา และประเมินผลการรักษา โดยดูจากอาการทั่วไปและค่า CD4 ในปัจจุบัน แสดงผลเป็นร้อยละ

ผลการศึกษา
- พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทังหมด 43 ราย ได้ใช้ยาตามสั่งเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.4) เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา 42 ครั้งในผู้ป่วย 23 คน (ร้อยละ 53.5) ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย 25 ครั้ง (ร้อยละ 59.5) การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 6 ครั้ง (ร้อยละ 14.3) ส่วนใหญ่เกิดผื่นผิวหนัง เมื่อประเมินผลการรักษาพบว่า ผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการรักษานานกว่า 6 เดือน 26 ราย (ร้อยละ 60.5) มีผลการรักษาที่ดี คือ มีค่า CD4 > 200 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร และไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารักษาน้อยกว่า 6 เดือน ส่วนใหญ่ติดเชื้อฉวยโอกาส บางรายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิต

สรุป
- การทำงานร่วมกันเป็นทีมการรักษา ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มารับยาต่อเนื่องและใช้ยาตามสั่ง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาที่พบสามารถป้องกันและแก้ไขได้ ผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายจากการใช้ยา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดีเมื่อได้รับยานานกว่า 6 เดือน ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 71690, เขียน: 09 Jan 2007 @ 14:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)