การประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา


ชื่อเรื่อง             การประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา

ชื่อผู้ประเมิน        นางพัฒณา  มะลิวัลย์                       

ปีการศึกษา 2565

                                                                                  บทคัดย่อ

          มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมจำนวน 315 คน ทำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การประเมินด้วยรูปแบบการประเมิน CIPP Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย( x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

            ผลการประเมิน พบว่า

          การประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาล 2  (อ่อนอุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา โดยใช้การประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model)  ใน 4 ด้าน  ดังนี้

        1. ด้านสภาพแวดล้อม ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ครูประเมิน โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความพร้อมในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมิน มีความต้องการจำเป็น และความเป็นไปได้ ในการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด   

        2. ด้านปัจจัยนำเข้า ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ครูประเมิน บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการสนับสนุนของฝ่ายบริหารทั้งภายในโรงเรียน และภายนอก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

        3. ด้านกระบวนการ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ประเมินโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินของครู ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ด้านงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

        4. ด้านผลผลิต ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีการแต่งกายเหมาะสม และนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

หมายเลขบันทึก: 716347เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2023 12:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2023 12:46 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท