บูรณาการการทำงานของหน่วยสนับสนุนภาครัฐและวิชาการ เริ่มจากมชช.

ปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันสอดคล้องกับแนวคิดนี้มาก

เมื่อวาน(14พ.ย.)ผมไปประชุมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน(พช.)เรื่องงานมาตรฐานชุมชน(มชช.)ซึ่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมชวนผมไปหารือก่อนหน้านี้ และผมได้เสนอแนวคิดจนเกิดการประชุมวันที่14ขึ้น ผู้เข้าร่วมน่าสนใจมากคือจากผศ.ปัญญา เลิศไกร แทนอธิการบดีจากม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชและอ.ยินดี เจ้าแก้ว ที่ร่วมงานจัดการความรู้กลุ่มการเงิน 3 ตำบลนำร่อง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาและรองผอ.วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช และ อ.จำนง หนูนิลจากกศน. และพี่สุนันท์แทนผอ.ธกส.เรื่องที่เราหารือคือ งานมาตรฐานชุมชนมี 4 ด้าน คือ1)มาตรฐานผู้นำชุมชน 2)กลุ่ม/องค์กร 3)เครือข่าย 4)ชุมชน ปีที่แล้วพช.ได้ปชส.และรับสมัครมีหน่วยนับสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 229 ประเภท1-4เรียงลำดับดังนี้139 39 25 และ26 ผ่านมาตรฐาน 224 จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ผมเห็นว่าแนวทางของมชช.ใกล้เคียงกับการจัดการความรู้คือเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีกรอบมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดซึ่งในรายละเอียดสามารถยืดหยุ่นได้

ผมเห็นว่าแนวทางนี้หากเชื่อมโยงกับโรงเรียนเกษตรกรของกษ.แผนสุขภาพของสธ.และงานศึกษาตามอัธยาศัยของกศน.มาร่วมกันทำโดยใช้ชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนาก็จะทำให้ลดงานลงมากซึ่งดีต่อทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายราชการและชุมชน โดยเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความรู้ฝังลึกจากชุมชนกับความรู้ชัดแจ้งของสถาบัน เป็นการเรียนรู้จากกันและกัน (ประเด็นนี้ผศ.ปัญญา เลิศไกรพูดชัดเจนมาก) ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญที่สุดของการดำรงอยู่ในโลกโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน
ที่ประชุมจากสถานศึกษาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันสอดคล้องกับแนวคิดนี้มาก สามารถเทียบโอนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจได้ เสียดายที่เราขาดภาคีจากเกษตรและสาธารณสุข แต่ฝ่ายจัดการยืนยันว่าจะชักชวนมาเข้าร่วมกระบวนการให้ได้

ข้อสรุปเมื่อวานคือ เราจะพัฒนาผู้สมัครทั้ง 224 หน่วยนับ โดยอาจจะเริ่มจากผู้นำก่อน ด้วยการเชิญประชุมมอบวุฒิบัตรมาตรฐานและจัดกลุ่มเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่งผมได้เสนอแนวทางจัดการความรู้โดยเพิ่มวงคุณอำนวยจากหน่วยงานให้รับผิดชอบคุณกิจเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และวงคุณเอื้อหรือทีมปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ โดยที่ประชุมเสนอให้เชิญท่านผู้ว่ามาเป็นประธานอำนวยการและของบซีอีโอจากท่านด้วย
ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ท่านให้สัมภาษณ์พวกเราเรื่องการบูรณการหน่วยงานภาครัฐช่วงกลางทาง ซึ่งท่านคงยินดีและให้การสนับสนุนพวกเราอย่างดีแน่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)