ประกาศรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาขั้นปริญญาตรี (รับตรง)
หลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2549
………………………………
 ด้วยในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ในระบบรับตรง
โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรือ
อวท. หรือ ปมก. (ประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม) หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าตามที่
มหาวิทยาลัยฯกำหนด เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือ
เทียบเข้าเรียน 2 ปี ดังมีระเบียบการดังต่อไปนี้
1.   สาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่รับ (ภาคปกติ)
1.1 สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
1.2 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 30 คน
1.3 สาขาวิชาการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จำนวน 40 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ก. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อวท.) หรือประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม
(ปมก.) หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าโดยต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่
กำหนดไว้ใน คุณสมบัติเฉพาะวิชาเอกที่จะสมัครสอบ
2.2 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทและ/หรือความผิด
ฐานลหุโทษ
2.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย
2.6 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรโควตาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ประจำปี
การศึกษา 2549
ข. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเอกที่จะสมัครสอบ
   ผู้สมัครสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้องมีวุฒิ ปวส. หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า
ระดับอนุปริญญาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, ธุรกิจการท่องเที่ยว, เทคโนโลยีภูมิทัศน์,
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การบัญชี, กาตลาด, บริหารธุรกิจ, และคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครสาขาวิชาการตลาด
จะต้องมีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาวิชาการตลาด หรือแขนงวิชาบริหารธุรการ หรือเทียบ
ผู้สมัครสาขาวิชาการประมง 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทวิชาการประมง หรือประกาศนียบัตรเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ หรือประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือ ประกาศนียบัตรอนุปริญญาอื่นที่เทียบเท่า
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
(ต้องเรียนด้านการประมงมาอย่างน้อย 18 หน่วยกิต) ซึ่งอาจต้อง
เรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามมติของคณะกรรมการประจำคณะฯ
3.    หลักฐานการคัดเลือก ประกอบด้วย
3.1 ใบสมัคร สามารถรับใบสมัครฟรีได้ที่ห้องสำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ต.ละแม อ. ละแม จ.ชุมพร โทร. 0-7754-9238 , 0-7755-9111
เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือสามารถโหลดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
www.chumphon.mju.ac.th
ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2548
3.2 เอกสารแสดงวุฒิ
3.2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งสำเนาใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript of Record) มาพร้อมใบสมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2
3.2.2 สำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ส่งใบรายงานผลการศึกษา
(
Transcript of Record) มาพร้อมใบสมัคร และมีการรับรองจากสถาบันการศึกษา
ซึ่งแสดงวิชาที่กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย

3.2.3 เอกสารแสดงกิจกรรม (ถ้ามี)
3.       3.1           –3.2      3.2.1 Transcript of Record) 3.2.2 Transcript of Record)3.2.3 
4  การสมัครและการคัดเลือก
4.1.1 สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต.ละแม
อ.ละแม จ.ชุมพรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร (สมัครฟรี) ระหว่างวัน
จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน
– วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30 -16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

4.1.2 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมเงินธนาณัติ 50 บาท
(เป็นค่าส่ง
) โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท. ละแม ในนาม นายบุญสิน จิตตะประพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
86170 สำหรับค่าสมัคร(สมัครฟรี)ระหว่างวันจันทร์ที่ 21
พฤศจิกายน
– วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4.1.3 ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาที่ต้องการจะเลือก
ให้เรียบร้อยก่อนสมัคร หากผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องตามกำหนดไว้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
4.14 การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการศึกษาและกรณีที่มีกิจกรรมดีเด่นจะมีผลต่อการ
 พิจารณา**
5. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2549 ณ .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร หรือทาง
www.chumphon.mju.ac.th
5.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า จำนวน 7,000 บาท
ระหว่างวันพุธที่ 18 มกราคม
– วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2548 ด้วยตนเอง
ณ ห้องสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร หรือ
โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท. ละแม ในนาม นายบุญสิน จิตตะประพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาแม่โจ้-ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม
จ.ชุมพร
86170
 
                     ประกาศ ณ วันที่   ตุลาคม พ.ศ. 2548
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
โหลดใบสมัคร >>>> คลิก
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)