การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๙

โครงการของทีมวิจัยสมุทรปราการ

โครงการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ"

สรุปโครงการ

หัวหน้าโครงการ           :     นางสาวนิสา  พักตร์วิไล
หน่วยงานต้นสังกัด        :    มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานร่วมโครงการ   :    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาดำเนินการ      :    1 ปี (15 กรกฎาคม 2548 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2549)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.       เพื่อใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบาง ปลากดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก

2.       เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงาน การจัดการความรู้ซึ่งประกอบไปด้วย คุณอำนวย (ผู้อำนวย การเรียนรู้) และคุณกิจ (ผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้) ให้มีความสามารถในสร้างให้เกิดการจัดการความรู้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก

3.       เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ และทักษะความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงานสนับสนุนในการช่วย

เสริมสร้างการทำงานและการเรียนรู้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก

4.       เพื่อถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการความรู้และนำเสนอผลของการจัดการความรู้

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบางปลากดและขยายผลสู่เครือข่ายกองทุนตำบลใกล้เคียง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( output)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  การใช้การจัดการความรู้เป้นเครื่องมือที่จะพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.  ทีมจัดการความรู้ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการเรียนรู้และผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ที่มีความสามารถในการสร้างให้เกิดการจัดการความรู้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก

3.    ความรู้และทักษะที่จำเป็นของหน่วยงานสนับสนุนในการที่จะช่วยเสริมสร้างการทำงาน และการเรียนรู้ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ

4.  บทเรียนจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายกองทุนอื่น ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)