ปี พ.ศ. 2502

 เคยใช่ไหมกับการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวว่าคำขวัญของวันเด็กแห่งชาติในแต่ละปีจะเป็นคำขวัญใด ? เนื้อหา ? สาระใด ? และเพียรพยายามท่องจำให้ขึ้นใจ   เผื่อว่าจะได้ตอบคำถามได้ถูกต้อง  ..แลกกับขนมหลากรสชาติและของขวัญอย่างมากมายก่ายกองที่รอให้เราไปเป็นเจ้าของในวันเด็กแห่งชาติ   

.........

  
  
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
ปี พ.ศ. 2503
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
ปี พ.ศ. 2504
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
ปี พ.ศ. 2505
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
ปี พ.ศ. 2506
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
ปี พ.ศ. 2507
-- งดการจัดงานวันเด็ก--
ปี พ.ศ. 2508
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
ปี พ.ศ. 2509
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี
ปี พ.ศ. 2510
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
ปี พ.ศ. 2511
ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
ปี พ.ศ. 2512
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
ปี พ.ศ. 2513
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาตคแจ่มใส
ปี พ.ศ. 2514
ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
ปี พ.ศ. 2515
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
ปี พ.ศ. 2516
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
ปี พ.ศ. 2517
สามัคคี คือ พลัง
ปี พ.ศ. 2518
เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความดี
ปี พ.ศ. 2519
เด็กดีต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
ปี พ.ศ. 2520
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2521
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
ปี พ.ศ. 2522
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
ปี พ.ศ. 2523
อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2524
เด็กไทยมีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
ปี พ.ศ. 2525
ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2526
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย และคุณธรรม
ปี พ.ศ. 2527
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ปี พ.ศ. 2529
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
ปี พ.ศ. 2530-2531
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
ปี พ.ศ. 2532-2533
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
ปี พ.ศ. 2534
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
ปี พ.ศ. 2535
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
ปี พ.ศ. 2536-2537
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2538
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2539
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2540
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
ปี พ.ศ. 2541-2542
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
ปี พ.ศ. 2543-2544
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2545
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
ปี พ.ศ. 2546
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2547
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
ปี พ.ศ. 2548
เด็กรุ่นใหม่ต้อง ขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
ปี พ.ศ. 2549
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
ปี พ.ศ.2550
มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

......

นำมาฝาก...หลังจากร้องขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดค้นคว้าเพิ่มเติมให้เมื่อวันนี้เอง...ส่วนหนึ่งได้มาจากข้อมูลอาจารย์นิตยา อำไพวรรณ  ได้จัดเก็บและเรียบเรียงไว้ และอีกหลายแห่งหลายที่ ซึ่งต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยอ้างถึงให้ครบครัน

     วันเด็กแห่งชาติในเมืองไทย   จัดขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498  และจัดต่อเนื่องกันมาประจำจนถึงปี พ.ศ. 2506  จึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนจากเดิมไปจัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  ..กระนั้นในปี 2507  ก็ไม่สามารถจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นได้  แต่ในปี พ.ศ. 2508  ก็ยังสามารถกลับมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้อีกครั้งและปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

..............

วันเด็กแห่งชาติ คงไม่ใช่แต่เฉพาะการสื่อแสดงให้คนทั้งชาติเห็นความสำคัญของ "เด็ก"  ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มคนแห่งความหวังของสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นกลไกแห่งกระตุ้นเตือน หรือแม้แต่สะกิดเตือนให้ "เด็ก"  ได้ตระหนักในความสำคัญของตนเองทั้งที่มีต่อตนเองและสังคม

วันเด็กแห่งชาติ...จึงเป็นอีกวันที่เด็กมีมุมชีวิตและเวทีทางสังคมของเขาอย่างเปิดกว้าง  เช่นเดียวกับการเป็นอีกวันที่ "ผู้ใหญ่" อย่างเรา ๆ  ท่าน ๆ จะได้เป็น "แบบอย่าง" ที่ดีให้แก่เด็ก ๆ  ที่ยังไงเสียก็ (คง)  ต้อง "เดินตามผู้ใหญ่" อยู่อย่างไม่รู้จบ  ซึ่งผู้ใหญ่ในวันนี้ต่างก็เคยมีวิถีวัฒนธรรมชีวิตที่ต้องดุ่มเดินกันแบบนี้มาแล้วกันทั้งนั้น

........

ถ้อยคำ และคำขวัญต่างกรรมต่างวาระนั้น  คือ "ความคาดหวัง" ที่ผู้ใหญ่หรือสังคมมีต่อกลุ่ม "คนแห่งความหวัง" 

แต่จะมีประโยชน์อะไรเล่า  หากวิถีประพฤติของผู้ใหญ่และสังคมเป็นคนละเรื่อง  คนละมุมกับถ้อยคำทั้งหลายเหล่านั้น  !