ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน

โทษปรับทางปกครองสำหรับความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

1. เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ กระทำการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีงบประมาณกำหนดไว้ในรายการนั้น ๆ และเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 5 เดือนถึง 8 เดือน

        ถ้ากระทำความผิดตามข้อ 1 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 4 ปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือนถึง 12 เดือน

        หากปรากฎภายหลังว่าได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กระทำได้ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ คณะกรรมการอาจยกเว้น โทษปรับทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้

2. เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ละเลยไม่เร่งรัดจัดการหรือดำเนินการตามแผนงาน งานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3

3. ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในส่วนนี้เป็นผู้สั่งจ่ายหรือผู้บังคับบัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#ความผิด

หมายเลขบันทึก: 71484, เขียน: 08 Jan 2007 @ 20:07 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)