ความรู้เกี่ยวกับบุคลากร # 3

ผมขอเสนอในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะ ยังพบว่ามีปัญหาและยังไม่เข้าใจไม่ตรงกันกัน
   สวัสดีครับ วันนี้ผมก็มาขอเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องบุคลากร ในเบื้องต้นผมก็ได้นำเสนอประเภทบุคลากร  งบประมาณที่ใช้จ้างไปแล้ว วันนี้ก็ขอกล่าวถึงขั้นตอนหรือแนวทางการเสนอขออนุมัติอัตรา โดยผมขอเสนอในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะ ยังพบว่ามีปัญหาและยังไม่เข้าใจไม่ตรงกันกัน

แนวทางการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

  1.   กองแผนงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการขออนุมัติ โดยคณะ/หน่วยงานต้องมีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น  ชื่อตำแหน่งที่ขออนุมัติ , จำนวนอัตราที่ขอ ,  ระดับการศึกษา  , อัตราเดิมที่มี  , เหตุผลความจำเป็นในการขออัตรา  เป็นต้น ในขั้นตอนนี้หากข้อมูลที่ส่งมาไม่ครบอาจจะต้องประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานให้เรียบร้อยก่อน

    ในส่วนของภาระงานอัตราใหม่ / เหตุผลความจำเป็นให้ระบุข้อมูลเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากเกณฑ์ทั่วไปเบื้องต้น ดังนี้

        1.1)  รายละเอียดภาระงานของอัตราที่เสนอขอ  โดยให้ระบุลักษณะการปฏิบัติงาน / ภาระงานเป็นข้อๆ  ( หากมีปริมาณงานที่ทำในรอบปีที่ผ่านมา และหรือปริมาณงานที่คาดว่าจะทำในอนาคตให้ระบุมาด้วย )

        1.2)  ประวัติการทำงานที่ผ่านมา  (เฉพาะกรณีที่การขออัตราพนักงานฯ เป็นการขอปรับจากอัตราพนักงานที่จ้างตามภารกิจที่มีอยู่เดิม) ข้อมูลส่วนนี้ให้ระบุประวัติการทำงานเสนอประกอบมาด้วย โดยอาจมีข้อมูลที่สำคัญเช่น วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ  ระยะเวลาในการปฏิบัติถึงปัจจุบัน  เป็นต้น

        1.3)  เกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ( ให้เสนอข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขออนุมัติ ) ดังนี้

1.  จำนวนบุคลากรที่มีอยู่เดิม

2.  จำนวนนิสิตในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก  

3.  สัดส่วน FTES /  สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต / สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อนิสิต

4.  จำนวนหลักสูตรใหม่ / งานใหม่

5.  จำนวนหลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ

6.  จำนวนคณะ / ภาควิชา / หน่วยงานเทียบเท่าที่เริ่มดำเนินการใหม่ตามนโยบาย

7.  จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น

8.  จำนวนรายวิชาที่สอน / จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน

9.  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

10.  จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

11.  จำนวนผลงานวิจัย/บทความที่ตีพิมพ์/ทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพร่ในรอบปีที่ผ่านมา

12.  จำนวนโครงการให้บริการวิชาการที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

13.  จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร

14.  จำนวนห้องปฏิบัติการ-ห้องทดลอง / ความถี่การใช้ห้องและจำนวนผู้มาขอใช้บริการ

15.  พื้นที่และอาคารสถานที่ทำการ / ความถี่การใช้พื้นที่และจำนวนผู้มาขอใช้บริการ

16.  จำนวนหน่วยงานที่ต้องประสานงานรวบรวมข้อมูล

17.  จำนวนหน่วยงานที่ต้องให้บริการโดยเน้นการบริการนิสิต  

18.  ลักษณะการให้บริการนิสิตโดยตรง หรือโดยอ้อม

19.  จำนวนความถี่การให้บริการต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก

20.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขออนุมัติ

  2.   กองแผนงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

        1)   ส่วนของคณะ/หน่วยงาน  วิเคราะห์ข้อมูล โดยตรวจสอบชื่อตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ระดับการศึกษาสอดคล้องกันหรือไม่ ทั้งตำแหน่งที่มีอยู่เดิมและที่ขอใหม่

        2)   ส่วนของกองแผนงาน  วิเคราะห์ข้อมูลอัตราที่ควรมีตามสัดส่วน FTES สัดส่วนต่อนิสิต หรือสัดส่วนภาระงาน    สถานะทางการเงินหรืองบประมาณของหน่วยงาน

  3.  กองแผนงานสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาในลำดับต่อไป

   เป็นไงบ้างครับ พอจะเข้าใจขั้นตอนไหมครับ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

สวัสดีครับ ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนางาน

คำสำคัญ (Tags)#บุคลากร#msu#msukm#msu-km#ขั้นตอนการขออนุมัติพนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 71475, เขียน: 08 Jan 2007 @ 19:10 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 10:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อือม บันทึกตอนนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับ 

 เปิดย้อนกลับไปดูบันทึกตอนก่อนๆ ถ้าคุณกล้วยบันทึกตอนต่อๆไป หากเพิ่มชื่อบันทึกเป็น

 ความรู้เกี่ยวกับบุคลากร # 3 : แนวทางการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

นายบอนว่าเวลาเปิดอ่านย้อนกลับมาดูเนื้อหาเก่าๆ น่าจะสื่อมากกว่านะครับ จะมองเห็นเป็นหัวข้อที่เป็นตอนๆชัดเจน ดีกว่า ใส่เลขตอนไปตามลำดับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ