ครูอ้อยเขียนบันทึกเกี่ยวกับการประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบหลายชนิด  ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น  แต่บันทึกที่แล้วเรื่อง  การวัดและประเมินผลทางภาษา(17) ได้กล่าวถึง  ทักษะการคิด
ส่วนในบันทึกเรื่องนี้  จะเป็นหัวข้อเดียวกัน  แต่หัวข้อย่อย  จะเป็นเรื่อง  ผลผลิต
ผลผลิต  เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินที่สำคัญมาก
แต่มักจะนำมาใช้กันน้อย  โดยทั่วไป  ครูผู้สอนในทุกระดับของการเรียน  มักจะให้นักเรียนได้ผลิตผลงานออกมา  ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์หนังสือ  การทำรายงานประจำภาคเรียน  การมอบหมายการบ้าน  แผ่นป้ายแสดงผลงาน  งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  และโป๊สเตอร์ 
สิ่งที่สำคัญในการประเมิน  ก็คือ  ต้องแจ้งนักเรียนว่า  ส่วนใดบ้างที่จะมีการประเมินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ  เนื้อหา  การสะกดคำ  การออกแบบ  หรือสิ่งใดก็ตาม
จากนั้นจึงมีการให้รูปแบบตัวอย่าง  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่า  อะไรคือลักษณะของผลผลิตที่เป็นที่ยอมรับหรือมีความยอดเยี่ยม 
เครื่องมือการประเมินที่มีประโยชน์  จะประกอบด้วยรูปแบบที่กำหนดมาตราส่วนประเมินค่า  และแบบตรวจสอบรายการ