เมื่อบันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยเขียนบันทึกเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (20)  ตามหัวข้อประเมิน  ข้อ  7  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมาปรับปรุงแก้ไขงาน
วันนี้  ครูอ้อยจะเขียนเรื่องเดียวกัน  แต่จะเป็นหัวข้อประเมิน ข้อ 8 ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
การที่เป็นครูนั้น  ลูกค้าที่รับบริการได้แก่  นักเรียนทุกคน  การให้บริการอย่างเต็มความสามารถนั้นย่อมหมายถึง  การเต็มใจและตั้งใจสอนอย่างเต็มที่
การเต็มใจและตั้งใจนั้น  นำมาเขียนเป็นความเรียงให้แสดงถึงความตั้งใจจริงในการจัดการเรียนรู้  โดยศึกษาหลักการ  ทฤษฎีการเรียนรู้  หลักจิตวิทยา  ตลอดจนวิธีการสอน  นำมาเขียนในเรียงความนั้นด้วย 
จากนั้นจัดเก็บไว้ให้เป็นระบบของเอกสารหลายเลข
นอกจากนั้น  ยังมีแหล่งข้อมูลที่ดีที่สมควรจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน  ได้แก่  นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน
จะทำอย่างไรให้ได้เอกสารเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่า  เราเป็นครูที่มีการจัดการเรียนรู้ตามหัวข้อที่กล่าวมาแล้ว
เราต้องเขียนเอง  ให้คะแนนตัวเอง  แต่ต้องยึดมั่นกับความซื่อสัตย์  ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด