ในการประชุมพบปะกันระหว่างทีมบริหารโรงเรียนเม็กดำ  ต.เม็กดำซึ่งประกอบไปด้วย    ผอ. ศักดิ์พงศ์  หอมหวล  อ.พยงค์  การ์เทพ  (รองผอ)      อ.บัวผัน  ฝาแก้ว  (ครูชำนาญการพิเศษ)  อ.เจริญ  ขาวเมือง (ครูชำนาญการ)   กับครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์   เจ้าของสำนัก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550  ณ สวนป่า มหาชีวาลัยอีสาน  อันเนื่องมาจาก  กองทัพเม็กดำ ใด้ประกาศท้ารบ กับเจ้าสำนักอื่นๆทั่วประเทศ  เพื่อ ปะลองวิทยายุทธ  เพื่อค้นหา  นักรบผู้กล้าที่จะมากอบกู้ประเทศชาติ

               ผลการรวบรวมและประเมินจาก ข่าวกรองของกองทัพ รายงานว่า มีเจ้าสำนักหลายสำนักที่มีความประสงค์ ที่จะ มาปะลองวิชา  มีหลายกลุ่ม เช่น

                    กลุ่มแรก  ที่อาจเข้ามาแบบ  แว๊บๆ แบบกล้าๆ กลัวๆ  มาดูเพีบงว่า ทำไมกล้าทำ 

                   กลุ่มที่ สอง เป็นกลุ่มที่เข้ามาอย่างเป็นทางการ มาเก็บประเด็นเชิงนโยบาย ว่าจะมีกลไกอะไรที่จะเอาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปในระบบการศึกษาใด้อย่างไร 

                  กลุ่มทีสาม เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในเบื้องต้นอยู่แล้ว และมาเพี่อ เรียนรู้กระบวนการและเติมพลังให้กับตัวเอง ในการที่จะสู้ต่อไป

                  กองทัพเม็กดำจะปรับกลยุทธ์อย่างไร

  •     ครูเม็กดำใด้รู้ว่า ในด้านภาพรวมกิจกรรม  กระบวนการ หลักการ และทิศทาง ต้องเดินตามในหลวงของเรา
  • กิจกรรมทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต้องแสดงไห้เห็นว่า เราใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาหรือวิกฤติในท้องถิ่นตัวเองอย่างไร
  • อธิบายแต่ละเรื่อง(ง่าย)ให้เด่น และเห็นความสำคัญเช่นปลูกมะละกอ สำคัญเพราะเป็นพืชที่คู่กับ คนอีสาน ๆ อยู่ง่าย กินง่ายและมีความพอเพียง มีส้มตำก็อยู่ได้แล้ว และถอดวิถีชีวิตจริง ง่ายๆ  ว่าส้มตำ มีองค์ประกอบ ของชุดความรู้อะไรบ้าง มีความเกี่ยวโยงกับใครบ้าง  ก็จะใด้ชุดความรู้ของเม็กดำเอง
  • ปรับกระบวนการเรียนรู้ โดยครูค้นหาศักยภาพของเด็กให้เจอและส่งเสริมต่อยอด
  • มีการประชุมหารือกันบ่อยๆ เพื่อคุยกันที่จะหลอมรวมใจกันทำงานให้ได้ ทบทวน นโยบาย หลักการ ทิศทาง ของไรงเรียนเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกัน
  • กิจกรรมที่ทำต้องเป็นความดีที่ ออกที่เด็ก และอธิบาย โรงเรียนกับชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน

                  ไม่ทราบว่า ท่านจอมยุทธทั้งหลาย มีความเห็น เป็นเช่นไร    ผู้น้อยไคร่ขอคำชี้แนะ