รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM” รุ่นที่ 1

PAN

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM” รุ่นที่ 1

 วันที่ 9 มกราคม 2550

ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

1.อาจารย์ธิดากาญจน์  ศิษฎิโกวิท                เขตการศึกษาตรัง

2.อาจารย์เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี           คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

3.ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ                           คณะทรัพยากรธรรมชาติ

4.นายบุญสิทธิ์ บัวบาน                               คณะทันตแพทยศาสตร์

5.นางสังวาล ผ่องใส                                  คณะนิติศาสตร์

6.นายบุญเจิด วีจันทร์                                 คณะนิติศาสตร์

7.ศ.พิเชฐ อุดมรัตน์                                   คณะแพทยศาสตร์  

8 .ผศ.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์                       คณะเภสัชศาสตร์

9.นายจรัส ชูชื่น                                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10.นางสาวเพลินใจ โภชนกิจ                         คณะรัฐศาสตร์

11.อาจารย์พูนศักดิ์ เงินหมื่น                         คณะวิทยาการจัดการ

1 2.รศ.นงเยาว์ สว่างเจริญ                           คณะวิทยาศาสตร์

13.อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์                   คณะศิลปกรรมศาสตร์

14.นางสาวสุกัญญา มุกดามนต์                    คณะศิลปกรรมศาสตร์

15.ผศ.สุธารี ประเสริฐสรรพ์                         คณะศิลปศาสตร์

16.อาจารย์สาวจินดา สุวินัยตระกูล                คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

17.อาจารย์ทวี ทองคำ                                คณะศึกษาศาสตร์

18.นางปพิชญา ชำนิไพบูลย์                        คณะเศรษฐศาสตร์

19.นางสาวเลอลักษณ์ เกื้อคลัง                    คณะอุตสาหกรรมบริการ

20.นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา                      บัณฑิตวิทยาลัย

21.ผศ.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล                          ศูนย์คอมพิวเตอร์

22.นายวิภัทร ศรุติพรหม                             ศูนย์คอมพิวเตอร์

23.นายประพจน์ นันทรามาศ                       กองกลาง

24.นางสารภี  รัตนพงศ์                              กองการเจ้าหน้าที่

25.นางเมตตา ชุมอินทร์                              กองการเจ้าหน้าที่

26.นางอัมพร อรุณศรี                                 กองกิจการนักศึกษา

27.นางสุทีป เศวตพรหม                             กองบริการการศึกษา  

28.นายกวี สวัสดิ์ชูแก้ว                               กองอาคารสถานที่

29.นายเทวินทร์ ยอดสวัสดิ์                          กองอาคารสถานที่

30.นายพงศ์ ศิริปะชะนะ                              กองอาคารสถานที่

31.นายศุภกร เกียรติขวัญบุตร                      กองอาคารสถานที่

32.นายสมใจ แก้วหนู                                 กองอาคารสถานที่

33.นางสาวอารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย                  กองแผนงาน

34.นางเจิดจรรย์ เปลี่ยนโพธิ์                        สำนักงานประกันคุณภาพ

35.อาจารย์เล็ก แซ่จิว                                สำนักวิทยบริการ

36.นางอภินันท์ ปานเจี้ยง                             หน่วยตรวจสอบภายใน

37.นางสุภาวดี ศิยะพงษ์                              กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี

38.นายสมชาย รัตนคช                              กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

39.นางสาวสายพิณ วิไลรัตน์                       ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

40.นางวรนุช เตียวตระกูล                           ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเคล้าKM

คำสำคัญ (Tags)#km#เรียนรู้#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#อบรม#โครงการ#ชวนคิด#ชวนดู

หมายเลขบันทึก: 71438, เขียน: 08 Jan 2007 @ 13:48 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

แป้นคนสวย(อ้อนไว้ก่อน)

โครงการน่าสนใจจัง

แอบถามพี่จิ๊บให้ด้วย อยากเห็นรายละเอียดโครงการ หรือว่าแป้นจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

อัมพร อรุณศรี
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
คิดว่าลืมพี่อัมพรเสียแล้วนะ เห็นแล้วมีชื่อเราด้วยจ๊ะ