ความสำเร็จของการบริหารองค์กร

ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล
ความสำเร็จของการบริหารองค์กร
สิ่งที่นักบริหารมักจะรู้คือ ระบบบริหารที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและเห็นได้ชัดคือ
-  เป้าหมาย                            ที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ
- เทคโนโลยี                         ที่เปลี่ยนแปลงและกระทบต่อการดำเนินงาน
- โครงสร้างองค์กร             ที่เป็นสภาพแวดล้อมและเครื่องมือบริหาร
- ทรัพยากรการเงิน             ที่เป็นสายเลือดของกิจการ
- ทรัพยากรมนุษย์                ที่เป็นตัวจัดการทำงานและการบริหาร
สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง(เบื้องลึก)คืออะไร
                พฤติกรรมการทำงานของคนในองค์กร(ทั้งผู้นำ-ผู้ตาม)หรือพฤติกรรมขององค์กรซึ่ง “ซ่อนเร้น” และไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดนั่นคือคำถามที่ครอบจักรวาล และเป็นบทพิสูจน์ของความสำเร็จของนักบริหารที่แท้จริงคือ
-         ผู้บริหารทำอะไรบ้าง และจูงใจคนในองค์กรอย่างไร?
-         คนแต่ละคนมีวิธีการตัดสินใจอย่างไร
-         เมื่อใดที่กลุ่มสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าแต่ละบุคคล
-         มีปัจจัยใดบ้างที่จะมีผลทำให้ประสิทธิผลผู้นำแตกต่างกัน
-         โครงสร้างองค์กรควรจัดเป็นแบบไหนจึงจะช่วยให้ความมีประสิทธิผลดีขึ้นได้
-         การออกแบบงานที่ต่างกันจะมีผลทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรได้หรือไม่
-         อะไรคือมูลเหตุของการกดดันหรือความเคร่งเครียดที่เกิดขึ้นในองค์กรส่วนใหญ่
-         อะไรบ้างที่มักเป็นปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการเมืองในองค์กร
-         เราจะเปลี่ยนแปลงคนและองค์กรได้อย่างไรบ้าง
เรื่องราวทางพฤติกรรมที่ซ่อนเร้น
-         ความเชื่อ/ค่านิยม/ทัศนคติ
-         แบบการติดต่อสื่อสาร
-         กระบวนการกลุ่ม
-         การขัดแย้ง
-         สไตล์การแก้ปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)