ความรู้สึก หมายถึงภาวะการตื่น ถ้าเรานอนหลับเราจะไม่รู้สึก ขณะนั้นจะไม่มีตัวเรา ไม่มีโลก ไม่มีอะไรทั้งสิ้น แต่ทันใดที่เราตื่น  เรารู้สึก รู้สึกว่ามีเรา รู้สึกว่ามีเสียง รู้สึกว่ามีโลก รู้สึกว่าเรากำลังอ่านข้อความนี้อยู่  แต่คอมพิวเตอร์นี้ไม่มีความรู้สึก โต๊ะเก้าอี้ก็ไม่มีความรู้สึก ความรู้สึกเป็นมโนทัศน์(Concept) ความรู้สึกมีความหมายไปกันได้กับคำ Consciousness ความรู้สึกเป็นลักษณะหนึ่งของจิต(Mind)

ความรู้สึกเป็นคุณสมบัติของนิวโรนในสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณ Cerebral Cortex  ความรู้สึกเป็นผลจากกิจกรรมของ Cortex ดังกล่าวเมื่อ Cortex นั้นได้รับการกระตุ้นจาก Reticular Formation สิ่งใดไม่มีเซลล์ที่มีลักษณะดังกล่าวหรือไม่มีสมองแล้วสิ่งนั้นหามีความรู้สึกไม่ ความรู้สึกนี้เป็นลักษณะหนึ่งของจิต  ดังนั้นสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกจึงไม่มีจิต ก้อนหิน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ฯลฯ จึงไม่มีจิต