วันที่ 4 มค 50 กลุ่มโรคเอดส์ฯ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ได้จัดประชุม ชุมชนคนทำงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน  ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีเป้าหมายการประชุม (KV)

-ตรวจนิเทศงานโรงพยาบาลในเครือข่าย ผสมผสานสี่โรคให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-การพัฒนาทะเบียนผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต

-การพัฒนางานตรวจทางห้องปฏิบัติการ TB,AIDS ในเครือข่าย

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและได้แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานมาก 

http://gotoknow.org/file/sathien/km1.gif