การใช้ระบบรับ-ส่ง เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์  ของ ม.อ. ได้เริ่มใช้กันแล้ว  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของทุกกองเมื่อเจอหน้ากันก็คุยกันแต่เรื่องระบบ E Document  งานสารบรรณผู้ประสานงานจึงได้เขิญคุณอมรรัตน์ ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบมาตอบปัญหาข้อสงสัยของทุกคน ในวันที่ 5 มค 50 หวังว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในระบบมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานกันได้คล่อง  ทุกคนที่ทำงานด้านสารบรรณจะได้ทำงานอย่างมีความสุข