ผมจด ๆ จ้อง ๆ  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันประเดิมเริ่มต้นการทำงานใหม่ของปีพุทธศักราชใหม่ ตั้งใจจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเตรียมทำ Sar on Blog ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

   วันนี้ไม่รอช้าขอเริ่มประเดิมตั้งแต่ดัชนีแรกเลย คือ ดัชนีที่ 1.1  การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

    เดิมที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ ได้มาดังนี้ครับ (คลิ๊ก)

    วันนี้ ( 4 มกราคม 2549 ) บุคลากรของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีทั้งหมด 31 คน สิ่งสำคัญคือ บุคลากรใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติงาน อยากให้ทราบที่มาและร่วมแสดงความคิดเห็นกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน 

    ขอเล่าเล็ก ๆ ดังนี้ครับ เนื่องจากสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เป็นหน่วยงานย่อย การกำหนดวิสัยทัศน์ จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับคณะครับ เรียกแบบ ภาษา KM ก็คือ หัวปลาใหญ่หันหัวไปทางไหน หัวปลาเล็กต้องหันหัวตามไปด้วยครับ

    วิสัยทัศน์ของคณะสหเวชศาสตร์ คือ
 
    คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553


    วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ คือ

     สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553

     สำหรับพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อการบรรลุของวิสัยทัศน์ มี 4 ข้อ ครับ ได้มาดังนี้ครับ (คลิ๊ก)    

พันธกิจ

  • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
  • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ
    บริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
  • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน   
  • สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการ             
    ของคณะสหเวชศาสตร์
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ 

      วันนี้พยายามทบทวนพันธกิจ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ จึงขอเสนอปรับพันธกิจข้อที่ 4  แบบยังไม่ฟันธง ดังนี้ครับ

       พัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นสำนักงานที่มีชีวิต (Living Office)  เพื่อนำไปสู่สำนักงานแห่งการเรียนรู้

        ขอเชิญชาว Office KM และ ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ 


                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                       4 ม.ค. 49