.........วันที่ 30/12/06 เดินทางจากนครราชสีมา ด้วยรถส่วนตัว ...บนไหล่ทางเต็มไปด้วยรถยนต์ ...มากมาย พอถึงตัวเมือง กาฬสินธุ์ มีการเปลี่ยนอย่างมากมาย...... ไม่ว่าจะเป็นถนน มีการขยายช่องทาง การจราจร แหล่งท่องเที่ยวมากมาย พอถึง ภูกุ้มข้าว นักท่องเที่ยวมากมาย แต่พอเข้าไปสอบถามทาง จนท. เรื่องการขอข้อมูล จนท. บอกว่า จะให้ได้เฉพาะ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เท่านั้น ส่วนข้อมูลปลีกย่อย...เพื่อให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ หรือ วิจัยนั้น ต้องทำหนังสือจากต้นสังกัดมาก่อนจึงจะให้ได้....เลย  อดนำให้คุณอ้อ สุชานาถ ที่ มมส. เลย ต้องขอโทษด้วยครับ

.......พอถึงบ้านเกิด ตำบลหนองสรวง....ช่วงเวลา 16.30 น. 30/12/06 ช่วงนี้ ขับรถผ่านชุมชน  ชุมชนมีการเปลี่ยน แปลงดังนี้

1. อบต. ได้มีการจัดซื้อรถกระบะเพื่อติดต่อประสานงาน

2. อบต. ได้มีการจัดซื้อรถเก็บขยะ ไว้สำหรับชุมชน

3.ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล เทศบาลตำบลหนองหิน ลาดยางเสร็จแล้ว และคงเหลือแต่ภายใยบริเวณชุมชน ยังจัดภูมิทัศน์ยังไม่เรียบร้อย

.....สำหรับในการปรับปรุงเพื่อแก้ไข......

1.หากมีงบประมาณให้เชื่อมต่อถนนจากตำบลหนองสรวงมาที่ตำบลหนองบัวเพราะบริเวณนี้เหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะเขตติดต่อ ภูกุ้มข้าว"..............