ยินดีที่ได้เป็นสมาชิก สนใจในเรื่องเกี่ยวกับ km  มานานแล้ว  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารด้วยตนเองแล้วรู้สึก น่าสนใจและคิดว่า  สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะจัดการองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ    อยากได้ข้อแนะนำ/ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับโรงเรียนโดยปราชญ์ชาวบ้าน