ถนนสายแห่งวัฒนธรรมในคืนนั้น "ถนนคนเดินเชียงใหม่"

เปรียบเสมือนถนนชีวิตอันเป็นมงคลในคืนนี้ "ถนนชีวิตมิ่งมงคลแห่งวันขึ้นปีใหม่"

 

ในวาระดิถีอันมิ่งมงคลนี้ ขออันเชิญพระแก้วหยกเชียงใหม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้ทุกท่านได้ศักการะบูชา ดั่งเช่นพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่มีโอกาสในศักการะ

เพื่อเกิดความศิริมงคลกับชาวไทยและชาวโลกทุกผู้ทุกนาม

ยกมือขึ้นน้อมสักการะ กราบกรานด้วยดวงจิต อุทิศผ่านดวงใจ ขอให้เราและพี่น้องไทยมีความสุขสดใสตลอดปีและตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ....