ชีวิตที่พอเพียง 4239a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๙ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  


ช่วงที่การระบาดลดลงช้าๆ แม้ลดมาตรการป้องกันลง แต่มีวิกฤติเศรษฐกิจเกืดขึ้นแทน เป็นผลกระทบจากสงครามยูเครน

ชีวิตที่พอเพียง 4239a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๙ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕   

๑๐ มิถุนายน       

เช้า ประชุมกลุ่มสามพราน ทางซูม    เย็นไปประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่ สกสว.   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๘๓๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๕๕๖ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๔  ล้านโดส     

หากนับรวมผลบวก ATK (๔,๗๖๗ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๗,๖๐๓ ราย

 

 ๑๑ มิถุนายน   (เสาร์)   

อยู่บ้าน    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๔๙๙   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๑๑๒ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๕ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๓,๘๐๘ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๖,๓๐๙ ราย

 

   

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  (อาทิตย์)

เช้าประชุมมูลนิธิพูนพลัง       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๔๖๔   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐      ในทัณฑสถาน ๑๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๒,๓๓๐    มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๗ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK ๔,๑๘๘ คน   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๖,๖๖๒ ราย   

  

๑๓ มิถุนายน            

ไปเชียงใหม่และลำพูน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะแพทยศาสตร์      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๙๔       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๑   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๗๘๖ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๗ ล้านโดส  

 หากนับรวมผลบวก ATK ๒,๐๑๒ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๒๔๘ ราย   

 

             

๑๔ มิถุนายน       

เช้าไปร่วมงาน ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ    บ่ายไปบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่  ที่ มศว.      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๓๐    เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐     จากทัณฑสถาน ๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๔๔๕ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๗  ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๒,๐๐๖ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๓,๘๓๙ ราย   

       

๑๕ มิถุนายน   

                เช้าให้คำปรึกษา อ. หมอติ๊ดตี่     บ่ายประชุมกลั่นกรองโครงการ CCE ของ วสศ. ทั้ง ๒ รายการ ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๒๕๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๑ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๕๘๑ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๘ ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK ๔,๒๓๖ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๖,๔๙๙ ราย

 

๑๖ มิถุนายน       

เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกสว.   ทางซูม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๑๓๓   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๑๖   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๒๐๕   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๘  ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK -   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด - ราย

 

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๙ มิ.ย.   ๓,๑๘๕ (๓,๑๘๕)  ๔,๔๗๗,๐๕๒ ๓๐,๒๖๒ ๕๓๘,๒๑๙๗๖๒

๖,๓๒๖,๘๘๒  (๑๖ น.)

๘๖,๙๘๘,๖๗๑/๑,๐๓๕,๐๓๑
๑๐  ๒,๘๓๖ (๒,๘๓๕) ๔,๔๗๙,๘๘๘ ๓๐,๒๘๖ ๕๓๙,๒๘๑,๐๑๖  ๖,๓๒๘,๕๒๗  (๑๖.๔๘ น.) ๘๗,๑๑๔,๗๔๐/๑,๐๓๕,๓๒๐
๑๑ ๒,๕๐๑ (๒,๕๐๑) ๔,๔๘๒,๓๘๙ ๓,๐๓๑๔ ๕๓๙,๙๐๘,๕๗๗ ๖,๓๓๐,๒๐๖ (๑๖ น.) ๘๗,๒๔๖,๓๐๙/๑,๐๓๕,๖๗๕
๑๒ ๒,๔๗๔ (๒,๔๗๔) ๔,๔๘๔,๘๖๓ ๓๐,๓๓๔ ๕๔๐,๓๐๗,๖๔๗ ๖,๓๓๑,๒๐๔ (๑๖ น.) ๘๗,๓๐๕,๔๑๙/๑,๐๓๕,๘๒๘
๑๓ ๑,๘๐๑ (๑,๗๙๕) ๔,๔๘๖,๖๖๔ ๓๐,๓๔๙ ๕๔๐,๖๒๐,๑๓๓ ๖,๓๓๑,๖๘๒ (๑๖ น.) ๘๗,๓๒๑,๗๐๓/๑,๐๓๕,๘๔๗
๑๔  ๑,๘๓๓ (๑,๘๓๑) ๔,๔๘๘,๔๙๗ ๓๐,๓๖๘ ๕๔๑,๑๑๔,๑๓๖ ๖,๓๓๒,๖๘๒ (๑๖ น.) ๘๗,๔๒๔,๘๔๖/๑,๐๓๖,๐๘๔
๑๕ ๒,๒๖๓ (๒,๖๘๘) ๔,๔๙๐,๗๖๐ ๓๐,๓๘๖ ๕๔๑,๘๘๑,๓๘๘ ๖,๓๓๔,๕๑๖ (๑๖ น.) ๘๗,๕๔๙,๕๖๓/๑,๐๓๖,๔๘๓
๑๖ มิ.ย.  ๒,๑๕๓ (๒,๑๔๙) ๔,๔๙๒,๙๑๓ ๓๐,๔๐๓ ๕๔๒,๕๙๗,๐๗๘ ๖,๓๓๖,๘๔๒ (๑๖ น.) ๘๗,๗๕๙,๑๘๐/๑,๐๓๗,๖๖๔
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

 ๑๖ มิ.ย. ๖๕ 

หมายเลขบันทึก: 703078เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2022 16:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2022 16:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี