โหมโรงไอยเรศ

ทางระนาดเอก

ท่อน 1

-- -- --

ซซซซ

-- รดล

--

----

----

--รดล

----

----

-- -- --

-- -- --

-- -- --

--ดรม

----

--มรด

ลด--

ดดรด

ทลซร

ซซรซ

ลทดร

ลทรม

ทรซท

ซลมฟ

ซทลซ

ทซลท

ดมรด

ทดรม

รดทล

รทรล

ทลซม

รทมร

ซมลซ

มดรม

ฟลซฟ

มรดท

ลทดร

ซลทด

ทดรม

ฟซฟม

รมฟซ

ทซลท

ลทดร

ดมรด

รดทล

ททรล

ทลซม

รทมร

ซทลซ

กลับต้นท่อน 1

มซรม

ซลซซ

ดรดล

ดลซม

รทมร

ซมลซ

ดรดล

ดลซม

ซมดร

ซดรม

ฟซฟม

รมฟซ

รมฟซ

ดลซฟ

ดรมฟ

ซฟมร

ลทดร

มรดท

ลซลท

ลทดร

ลทรม

รซลท

ซลทล

ซทลซ

ทซลท

ดมรด

ซลทด

รดทล

รทลซ

ทลซม

รทรม

ซทลซ

มดรม

ฟลซฟ

มรดท

ลทดร

ซลทด

ทดรม

ฟซฟม

รมฟซ

ทซลท

ลทดร

ดมรด

รดทล

รทรล

ทลซม

ลทรม

ซทลซ

 ท่อน 2

ซลทด

ทลทด

ทลรด

ทลทด

ทลซร

ซมรด

ทลซล

ทดรม

ดรดม

รมซล

ทลซด

ทดรม

ดมรด

ลรดล

มซลซ

ดลซม

ซซซร

ซซซม

ซซซร

ซซซม

รดรม

รมซล

ดรดล

ดลซล

ดรดล

ดลซม

รดรม

รมซล

รมซล

ซลดร

ดมรด

มรดล

ซลทด

ทลทด

ทลรด

ทลทด

รดมร

มรดล

ซลดร

ดทลซ

ดรดม

รมซล

ซลดร

ดทลซ

รดมร

มรดล

ซลดร

ดทลซ

ดรมล

ซมรด

ทลซล

ทดรม

ลดซล

ดรมซ

ลซดล

ซมรด

รมฟซ

ฟลซฟ

ดรมฟ

ซฟมร

มดรม

ฟซลซ

ทลซล

ทดรด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทย

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรีไทย#โหมโรงไอยเรศ

หมายเลขบันทึก: 70277, เขียน: 31 Dec 2006 @ 03:25 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เนติ์
IP: xxx.122.198.71
เขียนเมื่อ 

อยากได้ทางฆ้องอะคับ