ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2549 (2006)ได้รับเชิญจากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นวิทยากรให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้หนังสือราชการแบบต่างๆในวิทยาลัยอิสลามยะลา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น.