คืนนี้นั่งอ่านทบทวนการทำ km และหาเครื่องมือที่ใช้ในการทำ km

ก็สรุปทำความเข้าใจตัวแรกก่อนคือ

การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR)

การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR) คือ

 • ทบทวนเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
 • ทำไมจึงเกิด
 • รักษาจุดแข็งปรับจุดอ่อนอย่างไร
 • ทำให้ทีมได้เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลว
 • ไม่มีการตำหนิหรือยึดติดกับปัญหา
 • ต้องแบ่งปันความรู้ที่ฝังลึกในคนไปสู่ความรู้ชัดแจ้ง

การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR) มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้สมาชิกและทีมได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน
 • สามารถทำได้ทันทีหลังเหตุการณ์
 • เหตุการณ์ที่ทำควรมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ชัดเจน
 • สามารถวัดผลดำเนินงานได้

แนวทางการทำการทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR)

 • มีการประชุมการทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR) ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ จำเหตุการณ์ได้ บทเรียนที่ได้รับสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที ควรระวังคือการยับยั้งสมาชิกของบุคคลภายนอก
 • สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม เพื่อเปิดใจที่จะเรียนรู้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไช่การประเมินผลงาน ไม่วิพากวิจารณ์กัน ไม่มียศไม่มีตำแหน่ง
 • จัดให้มี Facillitator ช่วยให้ทีมได้เรียนรู้ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ระงับการกล่าวโทษ
 • ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกันและได้ผลตามที่ต้องการ
 • ตอบคำถามสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ทำไมจึงมีความแตกต่าง ได้เรียนรู้อะไร เพื่อวันต่อไปจะได้ทำให้ดีขึ้น
 • ทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น โดยการค้นหาความจริงเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
 • เปรียบเทียบแผนกับความเป็นจริง
 • บันทึผลการประชุม AAR ในประเด็นที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ของทีม
 • การแบ่งปันการเรียนรู้