2022-05-05 ศัพท์ น่าสับสน - ชุด G – get up & arise


Revision G

2022-05-05

ศัพท์ น่าสับสน - ชุด G – get up & arise

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com

ออกเสียง get up = ‘GET-uhp’

ออกเสียง arise = ‘uh-RAHYZ

ออกเสียง raise = “REYZ” 

 

Dictionary of Problem Words and Expression

get up - arise

These words mean the same thing,

           “to sit up or stand”

           “to ascend or move upward” 

           “get up and move”

           “Arise and eat breakfast.”

Arise has the additional meaning of 

           “to come into being,” 

           “to spring up”: 

                  “New problems seem to arise every day.” 

In the sense of sitting up or standing

            arise is less often used than rise

            but both words are correct

and both are considered somewhat more formal 

           and refined than get up. 

Spelled as one word or hyphenated

           getup (or get-up) is an informal 

and not-recommended term 

           for costume, style, outfit, overall arrangement, and format

“You look silly in that getup,” 

“what is the getup of our new assignment?”

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for rise & arise

Verb

Spring, Arise, Rise, Originate, Derive,

Flow Flow, Issue, Emanate, Proceed, Stem

mean to come up or out of something into existence.

Spring implies rapid or sudden emerging.  

                 an idea that springs to mind

Arise & Rise may both convey the fact of coming into existence 

or notice but

Rise often stresses gradual growth or ascent.  

                 new questions have arisen   

                 slowly rose to prominence

Originate implies a definite source or starting point.  

                 the fire originated in the basement

Derive implies a prior existence in another form.  

                 the holiday derives from an ancient Roman feast

Flow adds to Spring a suggestion of abundance or ease of inception.  

                  words flowed easily from her pen

Issue suggests emerging from confinement through an outlet.  

                  blood issued from the cut

Emanate applies to the coming of something immaterial 

(such as a thought) from a source.  

                   reports emanating from the capital

Proceed stresses place of origin, derivation, parentage, or logical cause.  

                   advice that proceeds from the best of intentions

Stem implies originating by dividing or branching off 

from something as an outgrowth or subordinate development.  

                   industries stemming from space research 

 

Choose the Right Synonym for raise

Verb

Lift, Raise, Rear, Raise Elevate, Hoist, Heave, Boost

mean to move from a lower to a higher place or position.

Lift usually implies exerting effort to overcome resistance of weight.  

                 lift the chair while I vacuum

Raise carries a stronger implication of bringing up to the vertical

or to a high position.  

                  scouts raising a flagpole

Rear may add an element of suddenness to Raise.  

                  suddenly reared itself up on its hind legs

Elevate may replace Lift or Raise especially when exalting

or enhancing is implied.  

                   elevated the taste of the public

Hoist implies lifting something heavy especially by mechanical means.  

                   hoisted the cargo on board

Heave implies lifting and throwing with great effort or strain.  

                   heaved the heavy crate inside

Boost suggests assisting to climb or advance by a push.  

                   boosted his brother over the fence 

 

Dictionary.com:

Rise

MORE ABOUT RISE

What is a basic definition of rise?

Rise means to get up from a low position or to increase

As a noun, rise means an elevation from a starting point

 

The word rise has many other senses 

as a verb and a noun. In nearly every sense, 

the word rise refers to something going up or going upward

           either literally or figuratively.

When something or someone rises,

            it is going from a seated or prone position

           to an upright, erect position.

                    If a cat rises from the floor, for example, 

                    it moves from sitting or laying down on the floor to standing.

  • Real-life examples

At sporting events, people rise out of their chairs 

          during the national anthem.

A person rises after doing push-ups or sit-ups. 

When zombies rise from the dead, 

          they are standing up from a lying position 

          in the dirt or a coffin.

  • Used in a sentence

Jessica quickly rose to her feet after her mom caught her lazing on the couch. 

 

Rise can also mean to increase

         especially something that is measured in numbers

         such as prices or temperature.

  • Real-life examples

The temperature rises when it is hot outside. 

News ratings tend to rise during elections, scandals, or natural disasters.

Your cost of living will probably rise dramatically if you decide to move to New York City.

  • Used in a sentence

The cost of my electric bill keeps rising no matter how little power I use.

As a nounrise means an elevation or increase 

         from a beginning or first appearance.

  • Real-life examples

Asia was changed forever by the rise of the Mongol Empire 

         during the 12th and 13th centuries. 

The rise of rock and roll music occurred during the 1950s. 

The rise of the Nazis in the 1930s changed world history.

  • Used in a sentence: 

In my opinion, music got a lot more interesting after the rise of hip-hop. 

 

Where does rise come from?

The first records of rise come from before the year 1000. 

It ultimately comes from the Old English verb rīsan. 

It is related to similar words with the same meaning

such as the Dutch rijzen and the Old High German rīsan.

 

Dictionary.com:

WORDS OFTEN CONFUSED WITH RAISE

Raise and rise are similar in form and meaning 

but different in grammatical use

Raise is the causative of rise

              to raise something is to cause it to rise. 

Raise is almost always used transitively

Its forms are regular

             Raise the window. 

             The flag had been raised before we arrived. 

Raise in the intransitive sense “to rise up, arise” is nonstandard

             Dough raises better when the temperature is warm.
Rise is almost exclusively intransitive in its standard uses

Its forms are irregular

             My husband usually rises before seven. 

             The earliest I have ever risen is eight. 

             The sun rose in a cloudless sky. 

             The dough is rising now.
Both raise and rear are used in the United States 

             to refer to the upbringing of children

Although raise was formerly condemned in this sense 

            (“You raise hogs but you rear children”), it is now standard.


In American English, 

            a person receives a raise in salary. 

In British English it is a rise.

 

Collins COBUID English Dictionary: 

Arise - rise

Both arise and rise are irregular verbs. 

The other forms of arise are arisesarisingarosearisen.

The other forms of rise are risesrisingroserisen.

 

1. 'arise'

When an opportunity, problem, or situation arises, it begins to exist.

He promised to help Rufus if the occasion arose.

A serious problem has arisen.

 

2. 'rise'

When something rises, it moves upwards.

Several birds rose from the tree-tops.

If an amount rises, it increases.

Unemployment has risen sharply.

Their profits rose to $1.8 million.

 

Collins COBUID English Dictionary: 

rise - raise 

Rise and raise are usually verbs.

1. 'rise'

Rise is an intransitive verb. 

 

If something rises, it moves upwards.

Thick columns of smoke rise from the chimneys.

The other forms of rise are risesrisingroserisen.

A few birds rose noisily into the air.

The sun had risen behind them.

 

If an amount rises, it increases.

Commission rates are expected to rise.

Prices rose by more than 10%.

 

When someone who is sitting rises

          they raise their body until they are standing

This use of rise occurs mainly in stories.

Dr Willoughby rose to greet them.

 

In conversation and in less formal writing, 

don't say that someone 'rises'.

Say that they stand up.

I put down my glass and stood up.

 

You can also use rise to say that 

someone gets out of bed in the morning. 

 

This use of rise also occurs mainly in stories

            especially when the author is mentioning 

           the time at which someone gets out of bed.

They had risen at dawn.

In conversation and in less formal writing, 

don't use 'rise' to say that someone gets out of bed. 

Say that they get up.

Mike decided it was time to get up.

 

2. 'raise'

Raise is a transitive verb. 

          If you raise something, you move it to a higher position.

He raised the cup to his lips.

She raised her eyebrows in surprise.

 

3. used as nouns

Rise and raise can also be nouns. 

rise is an increase in an amount or quantity.

The price rises are expected to continue.

There has been a rise in crime.

 

In British English, 

            a rise is also an increase in someone's wages or salary.

He asked his boss for a rise.

 

In American English, and sometimes in British English, 

people refer to this as raise.

She got a 5% raise.

 

Collins COBUID English Dictionary: 

bring up– raise – educate

1. 'bring up'

When you bring up children,

          you look after them throughout their childhood

          as their parent or guardian.

Tony was brought up in a working-class family.

When my parents died, my grandparents brought me up.

 

2. 'raise'

Raise can be used to mean bring up.

Lynne raised three children on her own.

They want to get married and raise a family.

 

3. 'educate'

Don't confuse bring up or raise with educate

When children are educated, they are taught different subjects 

          over a long period, usually at school.

Many more schools are needed to educate the young.

He was educated in an English public school.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Commonly Confused

The Ups and Downs of 'Raise' and 'Raze'

Are you building something up or tearing it down?

What to Know

The verbs raise and raze sound the same

           but are often opposite in meaning.

As a verbraise refers to bringing something to a higher position 

or building or moving something upright

To raze something is to tear it down or destroy it to the ground.

 

The verbs raise and raze are not only homophones

they are also antonyms in some senses

That means that not only can they be easily confused

it can drastically change the meaning of a sentence when they are.

 

The Meaning of 'Raise'

The common verb raise means to bring something 

          to a higher position (raise your hand) 

          or to build or move something so that it stands erect 

           (raise a monument). 

Raising something can also

           involve making something higher in other ways

when you raise your voice you make it louder; 

when you raise the price of something, it becomes more expensive.

 

Other senses of raise suggest the elevation of something. 

To raise a child means to take care of them as they grow up; 

similarly, one raises crops that are then harvested

          You might raise an issue at a meeting

          raise a commotion when you are upset, 

          raise someone's spirits with a kind gesture, 

           or raise money for charity.

 

The Meaning of 'Raze'

Contrast this with raze, which means 

            "to tear down" or

             "to destroy to the ground":

The fact that raze is opposite in meaning to 

the sense of raise meaning "to build or erect" 

            can lead to serious confusion

            since you can both raise a wall and raze a wall, 

            for example. 

For that reason, 

it might be important to provide adequate context 

to indicate which sense you intend

—or even, if you are using spoken

rather than written English, to spell out the word to make it clear.

หมายเลขบันทึก: 702544เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2022 13:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2022 13:54 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท