องค์ความรู้ท้องถิ่นภาคใต้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าอย่างยั่งยืน : กรณีการเก็บเกี่ยวอิเหนาของชุมชนวังประจัน และการทำน้ำมันยางของชุมชนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล


การศึกษาเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ เบื้องต้นของท้องถิ่นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่า กรณีการเก็บเกี่ยวลูกอิเหนาและน้ำมันยาง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และทัศนคติของผู้เก็บเกี่ยว ในประเด็นการเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และภูมินิเวศน์ในการเก็บเกี่ยว ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยว สภาพสังคม เศรษฐกิจ และภูมินิเวศน์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ประกอบกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ผล การศึกษาพบว่า การเก็บเกี่ยวลูกอิเหนาและการทำน้ำมันยางมีความสัมพันธ์กับแรงงานภายในครัว เรือน องค์ความรู้ด้านเทคนิควิธีในการเก็บเกี่ยวและทัศนคติจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ชัดเจนว่า มิใช่การเก็บเกี่ยวแบบทำลาย แต่กลับส่งผลกระทบทางบวกในการดูแลรักษาป่าจากการบุกรุกเพื่อทำการเกษตรหรือ เพื่อการอื่น และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องศึกษามากขึ้นทางด้านนิเวศวิทยาของพืชและป่าที่มีผลกระทบจาก การเก็บเกี่ยวนี้

ผู้วิจัย – เสรี จุ้ยพริก และ อรุณ ไชยเต็ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#abstract

หมายเลขบันทึก: 70254, เขียน: 30 Dec 2006 @ 23:04 (), แก้ไข: 26 Apr 2012 @ 23:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)