วันที่25-26 มกราคม 2550
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด


ผู้นำยุวกาชาดพร้อมจัดกิจกรรม

<p align="center">

ลอดซุ้ม

ผู้นำต้อนรับสู่ค่ายพักแรม


วันที่25 มกราคม 2550 เวลา 19.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ


ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
เยี่ยมค่ายและพบปะยุวกาชาด คณะครู ผู้ปกครอง


คุณครูศรีอุบล  พรมกิ่ง  และทีมงานสร้างสรรค์บรรยากาศ


ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ท่านโกวิท  เพลินจิตต์ ร่วมรำวงกับยุวกาชาด

ท่าน ศน.โสวัฒน์  สุวรรณพรม  มอบของฝาก</p><p align="center">
คุณครูประกอบ  มงคลนำ มาให้กำลังใจยุวกาชาด</p><p align="center">
ครูขจรกมล  พรมสุ  มาเยี่ยมค่ายและมอบของฝาก</p><p align="center">
คุณครูสมปอง  ทาทอง  มาเยี่ยมค่ายมอบของฝากให้ยุวกาชาด

การแสดงของหน่วยสีต่าง ๆ สนุก มีสาระ

วันที่ 25 มกราคม 2550 เวลา 22.00 น.
ปิดการชุมชนุมรอบกองไฟ
</p><p align="center">
 
</p>