เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงระบบการศึกษาของกองทัพเรือ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพเรือ  คุณครูจึงขอประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ และเชิญชวนเยาวชนไทยทั้งชายและหญิงที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าร่วมเครือนาวี โดยมีสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือที่น่าสนใจดังนี้

                  ๑. โรงเรียนนายเรือ (รับนักเรียนชายที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

                  ๒. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (รับนักเรียนหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์ – คณิต)

                   ๓. โรงเรียนจ่าทหารเรือ (รับนักเรียนชายที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

                   ๔. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ (รับนักเรียนชาย-หญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ )

                   ๕. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (รับนักเรียนชายที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า)

                   ช่วงนี้เริ่มเปิดรับสมัครเป็นบางหลักสูตรแล้วค่ะ ทราบแต่เนิ่นๆ เด็กจะได้เตรียมพร้อมทั้งความรู้ ร่างกายและจิตใจค่ะ ฝากเพื่อนครูแจ้งกับลูกศิษย์ด้วยนะคะ

   หลักสูตรนี้กำลังจะเปิดรับสมัคร รายละเอียดที่นี่ค่ะ http://www.navy.mi.th/navedu/prakrat_nrj50.pdf

   ชมภาพการฝึกภาคทะเลของนักเรียน ค่ะ http://www.navy.mi.th/navedu/nrj_tala/parktala_nrj.htm

   สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน http://www.navy.mi.th/chumpol/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=167

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒,
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๔ ในวันและเวลาราชการ

                                                              โดย  คนบ้านเดียวกัน