เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ทั้งที่เป็นเงินสดและหรือเช็คให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนดดังนี้

1. เช็ค ให้นำส่งหรือนำฝากในวันที่ได้รับเช็คหรือย่างช้าภายในวันทำการถัดไป

2. เงินรายได้แผ่นดิน ให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทก็ให้นำส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันทำการถัดไป

3. เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้นำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ เงินเบิกเกินส่งคืนเป็นการส่งเงินภายในปีงบประมาณนั้น ถ้าส่งคืนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ จะถือเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ก็จะเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

4. เงินนอกงบประมาณ ให้นำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่สำหรับเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่ายให้นำฝากคลังภายใน 15 วัน นับจากวันรับเงินจากคลัง