CDQA-KM 1 : หน่วยศึกษาดูงานในฝัน

เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าที่ 5

ผู้เล่า : วัชรินทร์  แพงศรี

นามแผง : รินาโกะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง : ดูงานเอแพคโพล และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

ในขณะที่เรียนระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ได้พาไปศึกษาดูงานที่สำนักวิจัยเอแพคโพล และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ณ สำนักเอแพคโพล ในครั้งแรกเข้าไปนึกว่าจะต้องง่วง แต่ด้วยวิธีการที่ผู้ต้อนรับได้ให้ข้อคำถามแก่นิสิต เพื่อให้ตอบเพื่อรับรางวัล และได้เป็นคนแรกที่ตอบถูก และได้รับเสื้อวอร์ม ซึ่งบรรยากาศตลอดการศึกษาดูงานน่าสนใจ ติดตามเป็นอย่างมาก ดึงดูดความสนใจตลอดเวลา

ส่วนการเดินดูฝ่ายงานต่างๆของสำนักเป็นการเดินแค่ผ่านๆอย่างรวดเร็วและไม่ได้ซักถามมากนัก เพราะจำนวนผู้ศึกษาดูงานมาก

ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จากนิสิตจำนวน 30 คน ที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ในการศึกษาดูงานจากสภาพจริง ซึ่งทำให้ได้ดูอย่างทั่วถึง และสามารถได้ลองใช้เครื่องมือต่างๆของเจ้าภาพได้

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

  1. ดูสถานที่จริงไม่ห่วง
  2. มีรางวัลจูงใจ
  3. บรรยายกระชับ

คุณลิขิต

นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม

คุณวิศาสตร์

  1. นายกัมปนาท  อาชา
  2. นางสาววัชรินทร์  แพงศรี