ขอขอบพระคุณทุกสหกรณ์ ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวกให้แก่คณะตรวจการสหกรณ์ที่ ๔.๐ A สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขอขอบพระคุณทุกสหกรณ์  ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวกให้แก่คณะตรวจการสหกรณ์ที่ ๔.๐ A สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การตรวจการ ของคณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  กรมส่งเสริสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่          ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   สหกรณ์ออมทรัพยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด
วันอังคารที่     ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   สหกรณ์ชลธรแท๊กซี่ จำกัด
วันพุธที่          ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  สหกรณ์เคหสถานสุขสวัสดิ์ 60 จำกัด
วันศุกร์ที่         ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  สหกรณ์เคหสถานมิตตคามร่วมใจ จำกัด
วันอังคารที่     ๓๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  สหกรณ์การเกษตรตลิ่งชัน จำกัด

วันพุธที่               ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔    สหกรณ์การเกษตรบางมดพัฒนา จำกัด
วันศุกร์ที่             ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔    สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยุการบิน จำกัด
วันอังคารที่         ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
วันพุธที่              ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
 วันจันทร์ที่      ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
วันอังคารที่      ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔    สหกรณ์ออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง จำกัด
วันพุธที่           ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔      สหกรณ์โบ๊เบ้เฉลิมพระเกียรติ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔       สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
วันศุกร์ที่         ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔      ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำกัด
วันอังคารที่     ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔       สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
วันพุธที่          ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔       สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานในพระองค์ ๑ จำกัด


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด
โดย
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  นายธนู มีแสงเงิน
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   นางสาวธารทิพย์ ไทรหอมหวล 
ผู้จัดการสหกรณ์   นางชลพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ แก่คณะตรวจการ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
่ได้เข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำกัด  แก่คณะตรวจการชุดที่ ๔.๐ A อย่างมากมาย ตลอดทั้งวัน
 พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการสหกรณ์ที่ ๔.๐ A
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์ชลธรแท๊กซี่  จำกัด
โดย
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  นาย  เดชพจน์  งามนิธีชลทร  

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ ดำเนินการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ไปได้ด้วยดี
สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง และรายงานการประชุมเรียบร้อย
 พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หน.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐ A
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


ขอขอบพระคุณ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
โดย
พลตำรวจตรี ศักดิ์ชัย อายุโย  รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
พันตำรวจเอกสมนึก ถวัลย์ภิยโย  กรรมการดำเนินการสหกรณ์
พันตำรวจโทขวัญชัย คงถวิล  กรรมการดำเนินการสหกรณ์
นางอุดมรัตน์ ดำขำ  ผู้จัดการสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวก แก่คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หน.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐ A
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์เคหสถานสุขสวัสดิ์ ๖๐ จำกัด
โดย
คุณขวัญเรือน เชื้ออาษา ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พบว่าสหกรณ์กู้เงินจากพอช. ไปซื้อที่ดิน และบริการสร้างบ้านได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้ว
แต่อยู่ระหว่างโอนกรรมสทธิ์เพียงเล็กน้อย 

 


พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หน.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐ A
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔


💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์เคหสถานมิตคามร่วมใจ จำกัด
โดย
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พบว่าสหกรณ์กู้เงินจากพอช. ไปซื้อที่ดินที่อำเภอบางบัวทอง
ปัจจุบัน สร้างบ้านได้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เข้าอยู่ได้ประมาณ 80% เนื่องจากน้ำประปาไม่พอใช้
 พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หน.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์การเกษตรตลิ่งชัน  จำกัด
โดย
ผู้จัดการสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า

สมาชิกสหกรณ์มีอายุเฉลี่ยสูงมาก ประมาณ ๗๐ ปี
ผู้ตรวจสอบกิจการอายุ ๘๒ ปี จึงได้แนะนำให้จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็น
สหกรณ์ประเภท สหกรณ์บริการ หรือประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีอายุเฉลี่ยน้อยลง เพราะ พื้นที่เกษตรในกรุงเทพมหานครลดน้อยลง
จึงต้องหาสมาชิกสหกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเข้ามาเพิ่ม
 


พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หน.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐ A
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


💐🌹🌷🌺🌸🏵️🌻🌼💮🍁


ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์การเกษตรบางมดพัฒนา  จำกัด
โดย
ผู้จัดการสหกรณ์ 

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีอายุเฉลี่ยสูงมาก 
จึงได้แนะนำให้จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็น
สหกรณ์ประเภท สหกรณ์บริการ หรือประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีอายุเฉลี่ยน้อยลง เพราะ พื้นที่เกษตรในกรุงเทพมหานครลดน้อยลง
จึงต้องหาสมาชิกสหกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเข้ามาเพิ่มพีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หน.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐ A
วันพุธที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔


💐🌹🌷🌺🌸🏵️🌻🌼💮🍁


ขอบพระคุณ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด
โดย 
นางอาภา ไหลนานานุกูล ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

ที่ได้อำนวยความสะดวกในการเข้า ตรวจการ แนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคณะตรวจการณ์ที่ ๔.๐ A สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร (สสพ.1)

ได้อยู่ร่วมให้ข้อมูล และความรู้กับคณะตรวจการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของของข้าราชการตำรวจ

http://chumnumpolice.org/chumnumcoop/th/

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หน.คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐ A
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
โดย
ท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ ๔๖
นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 


 

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ขอขอบพระคุณ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

http://www.cgdcoop.com/board

โดย 
นางสาววราณี กุ๋ยเกิด        ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวอุรารัตน์ ณ นคร    ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์
นางสาววัลภา  จันทร         หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินเชื่อ

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้รับความรู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ดังนี้

๑. สหกรณ์อำนวยความสะดวกในการบริการสมาชิกด้วย KTB Corporate Online

๒. การสร้าง market place online สำหรับเป็นพื้นที่สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง โดยสหกรณ์มิได้คิดค่าใช้จ่ายจากสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้บริการ แต่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง

๓. สหกรณ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้วย 
Google form โดย Tablet ของสหกรณ์ ที่เตรียมไว้ในคูหาเลือกตั้ง

๔. สหกรณ์เข้าช่วยเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ในรายที่วิกฤตเพื่อรวมหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ให้เหลือหนี้ทางเดียวเพื่อที่สมาชิกจะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้

๕.โครงการรีไฟแนนซ์หนี้ผ่อนรถยนต์ให้สมาชิกสหกรณ์
มาใช้บริการ โดยชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจถึง อัตราดอกเบี้ย บ.ไฟแนนซ์ เป็น  ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) แต่ อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์เป็นแบบ ลดต้นลดดอก ซึ่งจะถูกกว่า

 

 

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 

🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
 

ขอบพระคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด)

โดย
รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  ประธานกรรมการ (เตรียมอุดม รุ่นที่ ๒๔)
คุณถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท  กรรมการและเหรัญญิก
คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย   กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภคมน บุญสิทธิ์   ผู้จัดการสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้รับทราบข้อขัดข้องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่า
สหกรณ์มีความต้องการที่ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผ่านการประชุม ๒ ออน คือการประชุมแบบ on-site ผสมกับแบบออนไลน์ในเวลาเดียวกัน อย่างสง่างาม

เพื่อความสะดวกในการให้บริการสมาชิก ที่อยู่ทั้งวิทยาเขตราชบุรีและวิทยาเขตบางขุนเทียน ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงการประชุมใหญ่และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

และด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีอยู่ สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ได้มอบแนวทางการบริหารจัดการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด (โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า)  ที่หัวหน้าคณะตรวจการ ที่ ๔ ได้สังเคราะห์ขึ้นจากรายงานผู้สอบบัญชี ไปให้ด้วยเพื่อเพิ่มการบริหารจัดการให้มีความเป็นสหกรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด นั้นมี ท่านพลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม (ท่าน Tangmo pain killer) (เตรียมอุดมรุ่นที่ ๔๑) เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อยู่ ให้ไปด้วย 

 

 

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้ (เตรียมอุดม รุ่นที่ ๔๑)
หัวหน้าคณะตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔
เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐


ขอขอบคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งฮั่วเส็ง จำกัด 
โดย
ท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  นางสาวดวงทิพย์ กิตติมาสถาพร
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  นายกิตติกร วงศ์กสานติ์สุข 
และผู้จัดการสหกรณ์ นางสาวน้ำทิพย์ คนซื่อ

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจการ แนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทำให้ได้ทราบว่า ขณะนี้สมาชิกของสหกรณ์ได้ลาออกจากประมาณ ๔๐๐ คน 
เหลือสมาชิกในปัจจุบัน จำนวน 14 คน เพราะต้องการถอนหุ้นคืนไปใช้จ่ายในยามวิกฤติ

อันที่การที่ให้สมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นได้บางส่วน จนเหลือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1 หุ้น 
ก็จะยังเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่และจะยังได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์  ตามมาตรา ๔๖ วรรค ๒ 
ก็จะหายไปด้วย  มาตรา ๔๖ วรรค ๒ ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

มาตรา 46 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ ดังต่อไปนี้
                                  (1) ดำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
                                  (2) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
                                  (3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
                                  (4) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
                                  (5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของ สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
                                  (6) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ สมาชิก
                                  (7) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่าหรือ สิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
                                  (8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
                                  (9) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หัวหน้าคณะตรวจการที่ ๔ ได้ให้ความรู้เรื่องหลักวิชาการสหกรณ์แก่ทั้งสามท่าน และได้แนะนำว่าอย่าเลิกสหกรณ์แต่ให้จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทของสหกรณ์เป็น ประเภทสหกรณ์บริการ หรือ ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน จะยังคงให้บริการสมาชิกสหกรณ์ได้ในอนาคต เพราะสหกรณทั้งสองประเภทที่กล่าวมาเป็นสหกรณ์ประเภทอเนกประสงค์ (multi purpose) สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต

 พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
 

☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️

ขอขอบพระคุณ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
โดย
นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
นายศิริ สุงคาสิทธิ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
นายประพนธ์ หลีสิน  ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวปิยนุช มาชื่น  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

ที่ได้อำนวยความสะดวก แก่คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเข้าตรวจการในครั้งนี้ได้ทราบว่าจะมีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์สามัญศึกษา จำกัดขึ้น 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันโอกาสการใช้เงินระหว่างสหกรณ์ ในเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาในระหว่างจังหวัดต่าง ๆ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา จะอำนวยจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้น เป็นสหกรณ์ระดับ secondary cooperative  จะอำนวยประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ได้เป็นอย่างดี

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการสหกรณ์ชุดที่ ๔.๐ A
วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 
โดย

๑. นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล - ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
๒. นายประหยัด ดีอ่อง - ที่ปรึกษากฎหมายของสหกรณ์
๓. นางวิมลพรรณ กุญแจทอง - ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
๔. นางจันทร์เพ็ญ ไทยวร - หัวหน้าฝ่ายบริหาร
๕. นางกิ่งกมล เสน่ห์ - หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A  
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการชุดที่  ๔.๐ A
วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔


🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

ขอบพระคุณสหกรณ์โบ๊เบ้เฉลิมพระเกียรติ จำกัด
 โดย 
ท่านประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  นางสาวสุวิภา โคชา
พนักงานบัญชีของสหกรณ์   นางฐิติรัตน์ (ตุ้ม)  กุมกิโร

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการชุดที่  ๔.๐ A
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔


🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲


ขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
โดย
 
๑. นางสาวชุณหกานต์ ดิลกพันธุ์ศิริ     ผู้จัดการสหกรณ์
๒. นางวรรณวิไล  ปานอาภรณ์             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสหกรณ์
๓. นางสาวสิริลักษณ์ หลั่งทรัพย์           หัวหน้าฝ่ายบัญชีสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A  
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการชุดที่  ๔.๐ A
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๔

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

ขอบพระคุณร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
โดย  

๑. นายวรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ - ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
๒. นายเอนก นาคดิลก - รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
๓. นางสาวสุภาพร ชนะไชย - รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A  
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 


 

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการชุดที่  ๔.๐ A
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔
 

🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

ขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำกัด 
โดย 
ดร.ธวัชชัย  กาญจนะทวีกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ดร.ชัยวัฒน์  อุทัยแสน (อาจารย์เบิ้ม)  กรรมการดำเนินการสหกรณ์
อ.พนิดา กาลจักร    ผู้จัดการสหกรณ์
 

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A  
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการชุดที่  ๔.๐ A
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔


🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

ขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด โดย

นายศักรินทร์ วงศ์เลิดศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ (เตรียมอุดม ๔๑  ๑๑๐/๑๔๕)
นายสุชาติ แก่นจันทร์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
นายเลิศ เจริญสิทธิไพศาล  กรรมการ ฯ /เหรัญญิก
นางอุไร  ทองสัมฤทธิ์  ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาววันเพ็ญ พุมเกษม รองผู้จัดการสหกรณ์ 

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A  
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้ทราบบริการที่ดีงาม ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด มีให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลคือ
๑. สหกรณ์รับพนักงานราชการของโรงพยาบาลเป็นสมาชิกสามัญเมื่อสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
๒. สมาชิกสามัญของสหกรณ์จากพนักงานราชการของโรงพยาบาลสามารถกู้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยได้ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นค้ำประกันเงินกู้พิเศษมิต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ทำให้พนักงานราชการของโรงพยาบาลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอยู่กับโรงพยาบาลเลิดสิน อย่างมั่นคง นับเป็นคุณประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (Intangible Benefit) ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด ในอันที่จะเป็นแบบอย่างแก่สหกรณ์อื่น ๆ 
  

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการชุดที่ ๔.๐ A
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔

☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️☮️

ขอขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยราชการในพระองค์ ๑ จำกัด
โดย
ท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
และท่านผู้จัดการสหกรณ์

ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ ๔.๐ A  
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการเข้าตรวจแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะตรวจการได้แนะนำ วิธีการตั้งกองทุนแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกันและครอบครัว
โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี และกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้กองทุน ฯ นี้ขึ้น เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกันและครอบครัว กรณีสมาชิกผู้ใช้บริการเงินกู้ผิดสัญญาและไม่สามารถฟ้องร้องได้
ทำให้ตกเป็นภาระของผู้ค้ำประกันและครอบครัว กระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ค้ำประกันและครอบครัว
 

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
หัวหน้าคณะตรวจการสหกรณ์ที่ ๔.๐ A
วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

หมายเลขบันทึก: 693805เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2021 21:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ธันวาคม 2021 05:54 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี