บันทึกนี้...ให้ท่านทั้งหลายที่เป็นกัลยาณมิตร ช่วยติชมโปสเตอร์ที่ beeman จัดทำให้ อ.เสวก ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่าง..ครับ

การเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้ง