วันนี้หน่วยงานกรมอนามัยมารวมตัวกันที่ Ebina House ค่ะ เพื่อระดมหมอง ลปรร. เรื่องเล่า KM ที่ทำกันมา ทั้งที่ทุกคนได้ทำกันของแต่ละหน่วยงาน และที่ทำเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของกรมอนามัย อันได้แก่ อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตลาดสดน่าซื้อ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และส้วมสาธารณะ

แน่นอน โต้โผใหญ่ของเราก็คือ คุณศรีวิภาค่ะ พร้อมกับเปิดตัวเลขาฯ KM ใหม่ ก็คือ คุณวิมล โรมา ด้วย ... ถ้าเป็นแฟนกรมอนามัย ก็คงเห็นตัวกันแล้วนะคะ ที่มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ที่ ไบเทค เมื่อ 1-2 ธค. ที่ผ่านมานี้

วันนี้เอาเรื่องมาเล่าเป็นน้ำจิ้มก่อน เมื่อท่านรองฯ ประเสริฐ ประกาศ D-Day จัดทำแผน KM กรมอนามัยค่ะ

"KM ปี 2550 จะมีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะว่าเราจะนำเอา KM ไปสู่ระดับ implement และตอนนี้ทางกรมอนามัย โดยท่านอธิบดี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ... ท่านเน้นกรมอนามัยให้เป็นกรมวิชาการ ... การจัดการความรู้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ KM จึงไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันลอยๆ ต้องนำมาทำจริง

ในส่วน กพร. ก็บอกว่า เราจะต้องนำ KM มาใช้ให้เกิดผลในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย
ปี 2550 KM เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้ดี ต้องทำให้ครบถ้วน ทุกกิจกรรม และทำให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ... เราจะต้องเอา KM ไปผลักดัน KPI ทุกตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง KM ปี 2550 จะลงไปวัดในระดับของพื้นที่ และตรวจจริงๆ

ในประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำ คือ

  1. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ การขับเคลื่อน KPI ต่างๆ คือ ได้แก่ เรื่องของการขับเคลื่อน ... Clean Food Good Taste (อาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน CFGT) ... ตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ได้รับรองความสะอาด และผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับดี 3 ดาว หรือระดับดีมาก 5 ดาว) ... ศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี/ดีมาก) ... โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) ... ส้วมสาธารณะ (สถานที่ สถานบริการ และสถานประกอบการมีส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย)
  2. การพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนต่างๆ

ในส่วนหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ KPI และการลดขั้นตอนโดยตรง ... ก็จะทำในเรื่องของ KM Action Plan 1 และ 2 คือ การนำเอา KM มาสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเรื่อง PMQA ของหน่วยงาน

 

ค่ะ ... นี่ละ เริ่มต้น D-Day การขับเคลื่อน KM กรมอนามัย 2550"