ชีวิตที่พอเพียง 4070a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๓ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  


การติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศลดลงช้าๆ แต่ภาคใต้ตอนล่างยังรุนแรง น้ำท่วมภาคกลางและอีสาน

ชีวิตที่พอเพียง 4070a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๓ – ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔      

๑๔ ตุลาคม   

สายประชุมกับ สอวช. หารือการประเมิน สวช.   บ่ายประชุม online PLC สานเสวนาเพื่อพัฒนาครู    ค่ำประชุม PMA IAC ที่ศิริราช ทางซูมกับกรรมการต่างประเทศ       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๔๑๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๗๗   จากทัณฑสถาน ๑๓๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๗,๙๒๕ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๖๒.๖ ล้านโดส    

 

 ๑๕ ตุลาคม    

เช้า ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.    ค่ำ ไปประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่ศิริราช    ทั้งสองรายการประชุมทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๔๑๐  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๖๗    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๖๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๗,๖๐๖ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๖๓.๖ ล้านโดส 

   

๑๖ ตุลาคม (เสาร์)   

เช้าประชุมสภา มช.    ค่ำ ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่ศิริราช  ทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๘๗๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๕๐    ในทัณฑสถาน ๑๑๑   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๗,๓๗๘     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๖๔.๑ ล้านโดส  

   

๑๗ ตุลาคม (อาทิตย์)             

 อยู่บ้าน       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๑๘๑     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๑๑    จากทัณฑสถาน ๖๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๗,๗๙๐ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๖๕.๒ ล้านโดส    

สัปดาห์น้ำท่วมในหลายพื้นที่    

            

๑๘ ตุลาคม    

              เช้าประชุมกับทีม สกสว. เรื่องการประเมิน วช.    บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.   ทางซูม   ค่ำประชุม PMA IAC ไทย หารือรางวัลด้านสาธารณสุข    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๗๑๘   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๒๘    จากทัณฑสถาน ๔๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๗,๒๒๖ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๖๕.๗ ล้านโดส      

การติดเชื้อรายใหม่ อยู่ในสภาพทรงๆ          

 

๑๙ ตุลาคม  

บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ TSQP            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๖๖๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๓๘   ในทัณฑสถาน ๑๑๖   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๕,๕๔๖ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๖๖.๖ ล้านโดส      

  

๒๐ ตุลาคม    

เช้าประชุม R2R Core team     บ่าย SiCORE-M ของศิริราช ทางซูมทั้งคู่    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๑๙๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๖๔   จากทัณฑสถาน ๔๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๓,๕๐๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๖๗.๖ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๓ ตุลาคม ๑๐,๐๖๔ (๑๐,๐๕๕) ๑,๗๔๐,๔๒๘ ๑๗,๙๑๗ ๒๓๙,๕๕๘,๐๐๘  ๔,๘๘๓,๔๙๔ (๑๖,๒๐ น.) ๔๕,๔๓๑,๑๖๗/๗๓๗,๕๘๙
๑๔ ๑๑,๒๗๖ (๑๑,๒๒๔) ๑,๗๕๑,๗๐๔ ๑๘,๒๐๙ ๒๔๐,๐๒๑,๑๔๔ ๔,๘๙๑,๒๘๑ (๑๖ น.) ๔๕,๕๔๗,๙๒๐/๗๓๙,๗๗๘
๑๕ ๑๐,๔๘๖ (๑๐,๔๔๔) ๑,๗๖๒,๑๙๐ ๑๘,๑๒๓ ๒๔๐,๔๒๙,๔๒๑ ๔,๘๙๗,๙๘๔ (๑๖ น.) ๔๕,๖๓๙,๐๑๒/๗๔๑,๘๙๓
๑๖ ๑๐,๖๔๘ (๑๐,๖๓๔) ๑,๗๗๒,๘๓๘ ๑๘,๒๐๕ ๒๔๐,๙๑๒,๘๖๔ ๔,๙๐๖,๕๐๕ (๑๖ น.) ๔๕,๗๓๘,๕๘๕/๗๔๓,๘๘๐
๑๗  ๑๐,๘๖๓ (๑๐,๘๕๖) ๑,๗๘๓,๗๐๑ ๑๘,๒๗๓ ๒๔๑,๒๑๓,๒๔๖ ๔,๙๑๐,๖๒๙ (๑๖ น.) ๔๕,๗๗๔,๑๗๕/๗๔๔,๓๘๕
๑๘ ๑๐,๑๑๑ (๑๐,๐๘๗) ๑,๗๙๓,๘๑๒ ๑๘,๓๓๖ ๒๔๑,๕๐๔,๐๓๘  ๔,๙๑๔,๕๘๖ (๑๖ น) ๔๕,๗๙๒,๕๓๒/๗๔๔,๕๔๖
๑๙ ๙,๑๒๒ (๙,๑๑๕) ๑,๘๐๒,๙๓๔ ๑๘,๔๐๗ ๒๔๑,๙๖๙,๗๐๐ ๔,๙๒๒,๗๐๕ (๑๖ น.) ๔๕,๙๐๘,๒๑๒/๗๔๖,๕๐๙
๒๐ ๘,๙๑๘ (๘,๙๐๐) ๑,๘๑๑,๘๕๒ ๑๘,๔๘๖ ๒๔๒,๔๑๙,๒๗๑ ๔,๙๓๐,๗๐๗ (๑๖ น.) ๔๕,๙๙๖,๕๐๗/๗๔๘,๖๕๒
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เริ่มคลายล็อกมากขึ้นเรื่อยๆ     คาดหวังกันว่า วัคซีนที่จะมาจำนวนหลายสิบล้านโดสในตอนปลายปีจะช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงไปอีก    โดยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ทุกคนยังต้องใช้มาตรการป้องกันตัวเองแม้จะฉีดวัคซีน ๒ - ๓ เข็มแล้ว     สถานการณ์ปลายสัปดาห์ผ่อนคลายลง 

 วิจารณ์ พานิช

๒๐ ต.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 692925เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2021 16:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 ตุลาคม 2021 16:12 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี