ชีวิตที่พอเพียง 4045a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๘ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลาย 


ชีวิตที่พอเพียง 4045a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๘ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลาย   

๙ กันยายน   

บ่ายร่วมโครงสานเสวนาเพื่อพัฒนาครู    ต่อด้วยประชุมคณะกรรมการอำนวยการในคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.    ทั้งสองรายการทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๒,๔๓๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๙๕๕   จากทัณฑสถาน ๖๓๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๔๓,๐๓๘ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๓๘.๒ ล้านโดส    สถานการณ์ระบาดค่อยๆ ลดลง    โรงพยาบาลเริ่มลดความตึงตัว   

 

 ๑๐ กันยายน    

เช้าเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    บ่ายประชุมคณะกรรมการประเมิน วช.    ทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๒,๗๗๐  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๗๕    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๓๔๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๔๑,๖๔๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๓๘.๙ ล้านโดส 

 

๑๑ กันยายน (เสาร์)   

เช้าประชุม ควอท.   บ่ายประชุมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๒,๖๔๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๘๑๒    ในทัณฑสถาน ๗๒๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๗,๘๕๙ ราย     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๔๐.๐ ล้านโดส     

การระบาดระดับโลกขยายตัว    ของไทยคลายลง    อ่านความเห็นของผู้รู้ที่ (๑) 

 

๑๒ กันยายน (อาทิตย์)          

อยู่บ้าน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๒,๒๒๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๕๒๕    จากทัณฑสถาน ๒๗๖    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๕,๙๖๖ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๐.๐ ล้านโดส    

ตัวเลขการติดเชื้อใหม่รายวันในโลกยังสูง    ของ สรอ. ก็เพิ่มสูง    

มีการชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ทุกวัน        

            

๑๓ กันยายน    

              เช้าประชุมอนุกรรมการโครงการพัฒนาครูและโรงเรียมทั้งระบบ    บ่ายปรชุมหารือ Prawase Archive  ทางซูม      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๑,๒๓๒   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๗๗    จากทัณฑสถาน ๑๖๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๒,๑๑๓ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๔๐.๓ ล้านโดส      

การติดเชื้อรายใหม่ลดลง   

 

๑๔ กันยายน  

ประชุมสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย มอ. ทั้งวัน  ทางซูม         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๓๔๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๖๕   ในทัณฑสถาน ๒๗๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๙,๐๒๕ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๑.๐ ล้านโดส      

  

๑๕ กันยายน   

เช้าประชุม R2R Core Team    บ่ายประชุม SiCORE-M    ทั้งหมดทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๒,๑๑๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๐๘   จากทัณฑสถาน ๔๕๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๘,๕๔๖ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๑.๖ ล้านโดส    

มีการชุมนุมประท้วงนายกรัฐมนตรีทุกวัน

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๘ กันยายน ๑๔,๑๗๖ (๑๔,๑๖๐) ๑,๓๒๒,๕๑๙ ๑๓,๕๑๑ ๒๒๒,๘๑๑,๓๑๓ ๔,๖๐๑,๑๓๑ (๑๖ น.) ๔๑,๒๐๖,๖๗๒/๖๖๙,๐๒๒
๑๖,๐๓๑ (๑๖,๐๒๒) ๑,๓๓๘,๕๕๐ ๑๓,๗๓๑ ๒๒๓,๔๗๔,๑๕๒ ๔,๖๑๑,๓๔๒ (๑๖ น.) ๔๑,๓๙๗,๕๘๗/๖๗๑,๑๘๓
๑๐ ๑๔,๔๐๓ (๑๔,๓๘๖) ๑,๓๕๒,๙๕๓ ๑๓,๙๒๐ ๒๒๔,๑๑๗,๗๗๐  ๔,๖๒๒,๕๐๓ (๑๖ น.) ๔๑,๕๖๑,๑๕๖/๖๗๔,๕๔๗
๑๑ ๑๕,๑๙๑ (๑๕,๑๘๕) ๑,๓๖๘,๖๔๔ ๑๔,๑๗๓ ๒๒๔,๗๖๖,๘๖๖ ๔,๖๓๓,๑๔๒ (๑๗.๔๐ น.) ๔๑,๗๔๑,๖๙๓/๖๗๗,๐๑๗
๑๒  ๑๔,๐๙๒ (๑๔,๐๘๘) ๑,๓๘๒,๑๗๓ ๑๔,๓๕๓ ๒๒๕,๑๗๔,๔๔๒ ๔,๖๓๙,๘๖๗ (๑๖ น.) ๔๑,๘๑๖,๖๖๘/๖๗๗,๗๓๗
๑๓ ๑๒,๕๘๓ (๑๒,๕๗๒) ๑,๓๙๔,๗๕๖ ๑๔,๔๘๕ ๒๒๕,๕๓๗,๒๓๔ ๔,๖๔๕,๓๑๙ (๑๖ น) ๔๑,๘๕๓,๓๖๒/๖๗๗,๙๘๘
๑๔ ๑๑,๗๘๖ (๑๑,๗๘๑) ๑,๔๐๖,๕๔๒ ๑๔,๖๒๑ ๒๒๖,๑๗๖,๖๒๙ ๔,๖๕๔,๓๑๒ (๑๖ น.) ๔๒,๑๔๐,๑๐๓/๖๘๐,๒๗๔
๑๕ ๑๓,๗๙๘ (๑๓,๗๗๖) ๑,๔๒๐,๓๔๐ ๑๔,๗๖๕ ๒๒๖,๗๓๓,๐๔๐ ๔,๖๖๔,๔๒๐ (๑๖ น.)  ๔๒,๒๘๘,๒๐๕/๖๘๒,๓๔๑

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เริ่มคลายล็อกบางส่วน 

วิจารณ์ พานิช

๑๕ ก.ย. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 692427เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2021 16:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2021 16:15 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี