ชีวิตที่พอเพียง 4003a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๔ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


ผู้บริหารประเทศสื่อสารแบบผู้มีอำนาจ   ไม่มีมิติทางวิทยาศาสตร์

ชีวิตที่พอเพียง 4003a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๑๔ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔   

๑๕ กรกฎาคม   

เช้าประชุม คณะอนุกรรมการ วสศ.    บ่ายประชุมปฏิบัติการ DE ปลายน้ำ  ทั้งหมดทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๔๘๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๖๐๔   จากทัณฑสถาน ๗๙   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๓,๐๕๖ ราย    บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    โรงพยาบาลต่างๆ เตียงเต็ม        การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด    การระบาดอยู่ในขาขึ้น จากฤทธิ์ของสายพันธุ์เดลต้า     ขณะนี้เอเชียเป็นบริเวณระบาดหนัก    อินโดนีเซียมีจำนวนผู้ป่วยใหม่มากที่สุดในโลก   

เปิด สมุยพลัส โมเดล รับนักท่องเที่ยว

แก้ปัญหาผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล ด้วย community isolation, home isolation, home care, neighborhood care   โดยมีบริการส่งยา เวชภัณฑ์และอาหาร   รวมทั้งใช้ tele-medicine    เกิดขบวนการจิตอาสาเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโดยภาคประชาสังคม   

ต้องพาแม่ไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ    ฉีดเข็มที่สองวันที่ ๗ ตุลาคม    

 

 ๑๖ กรกฎาคม      

เช้าประชุมคณะอนุกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น   บ่ายประชุมประเมินข้อเสนอโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง    ทางซูมทั้งหมด         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๗๓๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๓๒๙    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๖๑๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๖,๙๕๑ ราย    

 

 

๑๗ กรกฎาคม (เสาร์)  

เช้าประชุมสภา มช.  ทางซูม   บ่ายบรรยายเรื่องนวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ ให้แก่โครงการของ สช. และสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ทางซูม                  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๔๔๓ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๔๗๐   ในทัณฑสถาน ๑๒๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๐,๕๖๕ ราย     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๔.๒ ล้านโด๊ส     

ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ครึ่งหนึ่งมีโรคแทรกซ้อน และมีส่วนหนึ่งที่จะมีอาการเรื้อรัง (๑)     ประกาศห้ามชุมนุม (๒) 

 

๑๘ กรกฎาคม (อาทิตย์)        

อยู่บ้าน     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๖๗๐ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๔๐๐    จากทัณฑสถาน ๓๑๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๖,๑๓๕ ราย     สั่งงดออกนอกบ้านเวลา ๒๑ - ๔ น. วันที่ ๒๐ กรกฎาคมถีง ๒ สิงหาคม   

มี “ม็อบไล่ลุง” ในหลายจังหวัด รวมทั้งที่กรุงเทพ    ที่กรุงเทพเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำไล่ และยิงกระสุนยาง        

            

๑๙ กรกฎาคม 

               เช้า ประชุมหารือโครงการพัฒนาครู ตชด. กับ ผบ. ตชด.   บ่ายประชุมกับคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต เรื่องประเมินโครงการคนไทย ๔.๐    เย็นประชุมคณะทำงานจัดกลุ่มสถาบันของ มอ.  ทั้งหมดทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๙๙๗   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๖๗๗    จากทัณฑสถาน ๑๐๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๒,๐๙๗ ราย        

Instant Covid sensor (1)

 

๒๐ กรกฎาคม  

เช้าให้สัมภาษณ์ทีม สช. เรื่องแผน ๕ ปี ระยะที่ ๔      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๕๙๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๐๙๗   ในทัณฑสถาน ๕๙๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๖,๗๖๕ ราย   

คนไข้ล้นโรงพยาบาล     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔.๕ ล้านโด๊ส 

 

๒๑ กรกฎาคม   

เช้าประชุมคณะกรรมการ CSR ธนาคารไทยพาณิชย์    แล้วประชุม R2R Core Team ของศิริราช    บ่ายประชุม SiCORE-M    ทั้งหมดทาง ออนไลน์     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๐๑๒,  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๙๑๐   จากทัณฑสถาน ๑,๐๔๙    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๑,๔๑๑ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดหนักที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง  และหมั่นล้างมือ   

มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจลติดเชื้อ มีอาการแต่ไม่รุนแรง   สมัครใจแยกตัวอยู่ที่บ้าน    พยายามติดต่อหาโรงพยาบาลที่ให้บริการ home care แต่หาไม่ได้   

    

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๔กรกฎาคม ๙,๓๑๗ (๙,๓๐๙) ๓๖๓,๐๒๙ ๒,๙๓๔ ๑๘๘,๖๕๓,๓๙๑ ๔,๐๖๖,๘๔๗ (๑๖ น.) ๓๔,๘๐๗,๘๑๓/๖๒๓,๔๓๕
๑๕ ๙,๑๘๖ (๙,๑๖๔) ๓๗๒,๒๑๕ ๓,๐๓๒ ๑๘๙,๒๑๖,๒๗๒ ๔,๐๗๕,๕๙๒ (๑๖ น.) ๓๔,๕๓๕,๐๖๘/๖๒๓,๘๓๘
๑๖ ๙,๖๙๒ (๙,๖๗๗) ๓๘๑,๙๐๗ ๓,๐๙๙ ๑๘๙,๗๘๕,๕๗๓ ๔,๐๘๔,๒๖๐ (๑๖ น.) ๓๔,๘๘๗,๑๕๕/๖๒๔,๒๑๔
๑๗ ๑๐,๐๘๒ (๑๐,๐๔๐) ๓๙๑,๙๘๙ ๓,๒๔๐ ๑๙๐,๓๕๑,๔๓๙ ๔,๐๙๓,๐๔๓ (๑๖ น.) ๓๔,๙๒๙,๘๕๖/๖๒๔,๖๒๖
๑๘  ๑๑,๓๙๗ (๑๑,๓๘๘) ๔๐๓,๓๘๖ ๓,๓๔๑ ๑๙๐,๘๓๓,๘๕๓ ๔,๑๐๐,๐๘๗ (๑๖ น.) ๓๔,๙๕๓,๙๓๗/๖๒๔,๗๑๕
๑๙ ๑๑,๗๘๔ (๑๑,๗๗๔) ๔๑๕,๑๗๐ ๓,๔๒๒ ๑๙๑,๒๖๕,๘๕๓ ๔,๑๐๖,๖๗๒ (๑๕.๔๕ น) ๓๔,๙๖๓,๙๐๗/๖๒๔,๗๔๖
๒๐ ๑๑,๓๐๕ (๑๑,๒๙๑) ๔๒๖,๔๗๕ ๓,๕๐๒ ๑๙๑,๗๖๗,๓๖๖ ๔,๑๑๓,๙๔๓ (๑๖ น.) ๓๕,๐๑๘,๖๐๐/๖๒๔,๙๘๓
๒๑ ๑๓,๐๐๒ (๑๒,๙๗๑) ๔๓๙,๔๗๗ ๓,๖๑๐ ๑๙๒,๓๑๕,๘๕๕ ๔,๑๓๔,๘๕๐ (๑๖ น.) ๓๔,๐๘๑,๗๑๙/๖๒๕,๓๖๓

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

ออกคำสั่งล็อกดาวน์เต็มที่ ๒ สัปดาห์    ผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล    การเมืองระส่ำระสาย     ผู้บริหารประเทศสื่อสารแบบทหาร  ไม่มีมิติทางวิทยาศาสตร์ 

       

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 691606เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2021 17:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2021 17:52 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี