รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท


                                                                                   บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   2) เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  จังหวัดชัยนาท  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2563  จำนวน 159 คน จำแนกเป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7  คน คณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 69 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

            1. โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ยังมีบางประการที่ยังต้องปรับปรุง ได้แก่ การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน

            2. ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
ขึ้นด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข การส่งต่อนักเรียน  โดยใช้กระบวนการ PDCA

            3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับ
ดีมาก

คำสำคัญ (Tags): #รายงานวิจัย
หมายเลขบันทึก: 691595เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2021 22:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กรกฎาคม 2021 23:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี