< เมนูหลัก >

         ตอน 2 (4)

         "ปฏิวัติวัฒนธรรม" เพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา

         เสรีภาพ 2 แบบ

         วัฒนธรรมอีกประการ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยมักเรียกร้อง “เสรีภาพทางวิชาการ” (Academic Freedom) ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และควรช่วยกันหวงแหน แต่ยิ่งนับวันความหมายของเสรีภาพทางวิชาการก็ยิ่งถูกคนในมหาวิทยาลัยนำมาเป็นข้ออ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยยกมาอ้างเพื่อให้ตัวเองมีเสรีภาพที่จะทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้ตามใจชอบ กลายเป็น “เสรีภาพที่จะไม่ทำงาน”

         เสรีภาพทางวิชาการที่ถูกต้อง น่าจะเป็น “เสรีภาพที่จะทำงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ” โดยไม่ถูกปิดกั้นด้วยความเชื่อที่แตกต่างกัน หรือปิดกั้นด้วยความแตกต่างอย่างยิ่ง

         เป็นที่น่าเสียดายว่า มีเหตุปัจจัยมากมายหลายด้าน ชักจูงให้อาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมาก หาเหตุผลที่จะใช้เวลาไปทำกิจอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม หรือการวิจัย ทำให้งานสร้างสรรค์ทางวิชาการ กลายเป็นภารกิจรองของอาจารย์เหล่านั้น

         แนวคิดและแนวปฏิบัติเช่นนี้ นับวันจะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่เพียงแต่กัดกร่อนเกียรติภูมิของอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังทำให้ความเข้มแข็งทางวิชาการ ของประเทศตกต่ำอย่างน่าวิตก

         แนวทางแก้ไขทำได้ 3 ทาง แนวทางแรกเป็นการแก้ไขเชิงบวก คือ เพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ที่ทุ่มเททำงานสร้างสรรค์วิชาการอย่างมีคุณภาพ และแนวทางที่สอง ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงลบ คือ ลงโทษ หรือลดค่าตอบแทนแก่ผู้ไม่ทำงานหรือทำงานน้อย ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำได้ยากภายใต้ระบบราชการและระบบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร โดยการเลือกตั้ง

         ส่วนแนวทางที่สาม เป็นวิธีการผสมระหว่างแนวทางที่หนึ่งกับแนวทางที่สอง

         โรคระบาดทางวัฒนธรรม “เสรีภาพจะไม่ทำงาน” นี้ สามารถแก้ไขได้โดยไม่ยาก หากมีการปรับเปลี่ยนระบบมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ และยกเลิกการจ้างงานแบบถาวรร่วมกันกับการกำหนดภารกิจของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจนเป็นรายคน

         บทความพิเศษ ตอน 2 (4) นี้ ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ล.2788 (104) 9 พ.ค. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์   พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร