ดิฉันเคยบันทึกเรื่อง ความสำคัญของสภามหาวิทยาลัย ไว้ครั้งหนึ่ง ที่นี่ 

          ดิฉันต้องกลับไปอ่านทบทวนดูอีกครั้งหนึ่ง เพราะอยากหาแนวคิดที่เหมาะสม ของ มาตรา ๑๘ ใน ร่าง พรบ.มน.

          ดิฉันลองทำตารางเทียบเคียงเรื่องนี้ระหว่าง  มทส. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กับของ มน.  จะได้ดังนี้ค่ะ

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย

มทส.

มน.
1. นายกสภามหาวิทยาลัย 1. นายกสภามหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง           - อธิการบดี           - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           - ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง           - อธิการบดี           - ประธานสภาพนักงาน           - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3. กรรมการจากสภาวิชาการ 2 คน    
4. กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ 5 คน 3. กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำที่มีตำแหน่ง รศ.ขึ้นไป  3 คน
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 – 12 คน (จากบุคคลภายนอก และต้องมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คน) 4. กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก (โดยคำแนะนำของ ข้อ 2 และ 3 )  14 คน ( 1 ใน 14 ต้องมาจากที่ สกอ. เสนอ)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ 5. อธิการบดีเป็นเลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

          ที่น่าสังเกต คือ

  1. ในองค์ประกอบของสภาฯ ข้อที่ 2 มทส.ให้ความสำคัญกับการเลือกตัวแทนของสังคมและชุมชนด้วย  (ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
  2. โครงสร้างองค์กร ของ มทส. มีสภาวิชาการ อยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัย  ทำให้มีกรรมการจากสภาวิชาการเข้ามาเป็นกรรมการสภาฯด้วย
  3. กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ ของ มทส. ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางวิชาการ  และกำหนดจำนวนให้เป็นกรรมการมากกว่าของ มน.
  4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ มทส. กำหนดว่าจะต้องมาจากคนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งด้วย (ต้องมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คน)

          ถ้าท่านลองอ่านหนังสือ เรื่อง  กระบวนทัศน์ใหม่ ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย ของ รศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ หรือบางส่วนที่ดิฉันตัดตอนมาตาม Link ข้างบน  ท่านคงพอจะวิเคราะห์ได้ว่า องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย มน. ยังคงกระจุกตัวในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  มีการกระจายตัวลงมายังฐานล่างไม่มากนัก  และยังขาดตัวแทนภาคสังคม / ชุมชน ที่เป็นตัวแทนที่เลือกโดยกลุ่มของบุคคลเหล่านั้นเอง ไม่ใช่ตัวแทนที่คนในสถาบันเลือกกันมา 

บันทึกเพิ่มเติม วันที่ 24 ธ.ค. 49

          หลักการกลางในการร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ
ข้อที่ 4   สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ 4.1  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย  ควรประกอบด้วย จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกนั้น  ควรประกอบด้วย ผู้แทนหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ  และผู้แทนจากภาคเอกชน  ชุมชนหรือสังคม ตามความเหมาะสมและภูมิหลังของแต่ละมหาวิทยาลัย

          กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้แทนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมด้วย