กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.พลอต

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการวิถีใหม่

     ปัจจุบันกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีบุคลากรปฏิบัติงาน
จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายคณิน อุดมความสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศีกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                           2. นางนุชลี ดีคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
                           3. นายวรรณุกร แพงน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ

                                  นางนุชลี ดีคำ                         นายคณิน อุดมความสุข                  นายวรรณุกร แพงน้อย
รูปแบบการดำเนินงาน ภาระงาน
ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ใน
1.มาตรฐานตำแหน่งประจำสายงาน (Function)
2.ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด (Agenda)
3.ตามพื้นที่และหน้าที่ที่มอบหมายอื่น (Area)

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม ฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 คือ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา
3. ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4. ดำเนินการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ท้้งนี้กลุ่มมีผลการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
ดังมีรายละเอียดตาม link เอกสารที่แนบ
ที่สำคัญยิ่งตั้งแต่เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปกลุ่มมีพันธสัญญาที่จะต้อง
ดำเนินการภาระงานต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการวิถีใหม่

ที่เกิดจากการขับเคลื่อน ผลักดันของทีมบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการสำนักงานในองค์รวม

เวบบล๊อกที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความเป็นมา เป็นไป เชิญที่
1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.39
2. การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)