2021-05-04 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – apart & separate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-05-04

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – apart & separate

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง apart = ‘uh-PAHRT

ออกเสียง separate – verb = ‘SEP-uh-reyt’ or – adj.+noun = ‘SEP-er-it

Common Errors In English Usage Dictionary

Apart

Paradoxically, the one-word form implies separation

whilethe two-word form implies union.

‘Feuding roommates decide to live apart.’

‘Their time together may be a part of their life they will remember with some bitterness.’

Collins COBUILD English Usage

apart
1. 'apart'

If two people are apart, they are not in each other's company.

They could not bear to be apart.

Be Careful!
Don't use apart in front of a noun.

2. 'apart from'

You use apart from when you mention an exception

to a statement that you are making.

Apart from Ann, the car was empty.

She had no money, apart from the five pounds that Christopher had given her.

When apart is used in sentences like these,

it must be followedby from and not by any other preposition.

Note thatin American English aside from is often used

instead of apart from.

Aside from the location, we knew little about this park.

American Heritage® Dictionary of the English Language,

sep a·rate·ly adv.

sep a·rate·ness n.

Synonyms:

separate, divide, part, sever, sunder, divorce

These verbs mean to become or cause to become

parted, disconnected, or disunited.

Separate applies both to putting apart and to keeping apart:

"In the darkness and confusion, the bands of these commanders became separated from each other" (Washington Irving).


Divide implies separation

byor as if by cutting or splitting into parts or shares;

the term often refersto separation into opposing or hostile groups:

We divided the orange into segments."

'A house divided against itself cannot stand.'

I believe this government cannot endure permanently half slave and half free" (Abraham Lincoln).


Part refers most often to the separation of

closely associatedpersons or things:

"Because ... nothing that God or Satan could inflict would have parted us" (Emily Brontë).

Sever usually implies abruptness and force:

"His head was nearly severed from his body" (H.G. Wells).


Sunder stresses violent tearing orwrenching apart:

The country was sundered by civil war.

Divorce implies complete separation:

"a priest and a soldier, two classes of men circumstantially divorced from the kind and homely ties of life" (Robert Louis Stevenson).

See Also Synonyms at distinct.

Random House Kernerman Webster's College Dictionary,

sepa•rate•ly, adv.

sepa•rate•ness, n.

usage:

separate is often found with the spelling seperate,

even in quite respectable publications.

Despite this frequency,

however, seperate is almost universally considered a misspelling.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for separate

Verb

SEPARATE, PART, DIVIDE, SEVER, SUNDER, DIVORCE

meanto become or cause to become disunited or disjointed.

SEPARATE may imply any of several causes

such as dispersion,removal of one from others, or presence of an intervening thing.

separated her personal life from her career

PART implies the separating of things or persons in close union or association.

vowed never to part

DIVIDE implies separating into pieces or sections by cuttingor breaking.

civil war divided the nation

SEVER implies violenceespecially in the removal of a part or member.

a severed limb

SUNDER suggests violent rending or wrenching apart.

a city sundered by racial conflict

DIVORCE implies separating two things that commonly interact and belong together.

cannot divorce scientific research from moral responsibility

Adjective

DISTINCT, SEPARATE, DISCRETE

mean not being each and every one the same.

DISTINCT indicates that something is distinguished by the mind or eye as being apart or different from others.

two distinct versions

SEPARATE often stresses lack of connection or a difference in identity betweentwo things.

separate rooms

DISCRETE strongly emphasizes individuality and lack of connection.

broke the job down into discrete stages.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)