2021-05-04 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – -ance, -ant & -ence, -ent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-05-04

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – -ance, -ant & -ence, -ent.

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

The A-Z of Correct English Common Errors in English Dictionary

-ance, -ant & -ence, -ent.

Words with these endings are difficult to spell

and you’ll always need to be on your guard with them.

Check each word individuallywhen in doubt,

but here are some useful guidelines:

Generally, use -ant= attendant, lieutenant, occupant, sergeant.

(but there are exceptions like superintendent, president, resident

Use:  -ence & -ent

where the companion words ends in -ation:

dominance, dominant, domination,

variance, variant, variation

Use: -ence & -entafter qu:

consequence, consequent,

eloquence, eloquent.

Use: -ance & -antafter hard c or hard g:

significance, significant (c sounds like k)

elegance, elegant (hardg)

Use: -ence & -entafter soft c or soft g:

innocence, innocent (c sounds like s)

intelligent, intelligence (g sounds like j)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)