2021-05-04 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anyway & anyways

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-05-04 Ref.: www.gotoknow.org#

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anyway & anyways

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง anyway = ‘EN-ee-wey’

ออกเสียง anyways (nonstandard word) = ‘EN-ee-weyz’

Dictionary.com &

Random House Kernerman Webster's College Dictionary

USAGE NOTE FOR ANYWAY

The adverb anyway is spelled as one word:

It was snowing hard, but we drove to the play anyway.

The two-word phrase any way means “in any manner”:

Finish the job any way you choose.

If the words “in the” can be substituted for “any,”

the two-word phrase iscalled for:

Finish the job in the way you choose.

If the substitution cannot be made, the spelling is anyway.

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

Anyway = in any case;

     = anyhow; nonetheless:

        She knew it was wrong but she did it anyway.

Not to be confused with:

any wayin any manner:

You may wear the scarf any way you wish.

Common Errors In English Usage Dictionary

anyway

“Anyways” at the beginning of a sentence

usually indicates that the speaker has resumed a narrative thread: “Anyways, I told Matilda that guy was a lazy bum before she ever married him.”

It also occurs at the end of phrases and sentences,

meaning “in any case“:

“He wasn’t all that good-looking anyways.”

A slightly less rustic quality can be imparted to these sentences

by substitutingthe more formal anyway.

Neither expression is a good idea in formal written English.

The two-word phrase“any way” has many legitimate uses,

however: “Is there any way to prevent the impending disaster?”

Merriam-Webster Dictionary

Word History

Let's Talk About 'Anyways'

But you probably don't want to hear what we have to say

What to Know

Anyways is a real word

and has seen use meaning"in any manner or respect" for over 800 years.

Many believe the newerusage of "anyways"

meaning "at anyrate, in any case" is not a real word,

butit and other modern usages of "anyways"

have consistent use for at least 100 years

as well confirming that it is a real word.

The questionof whether a word exists or not

is one that many of our readers struggle with on a daily basis.

Others, however, have no doubts about the existence of a specific word.

An example of this second group

may be found in the people who comment on our entry for anyways.

Anyways is not a real word.

I'm amazed that

thatthis improper use of the word anyway has become a real word.

Bad English.

I will NEVER use this word

and I'm amazed at the people that use it with great authority.

UNBELIEVABLE!This is one of my pet peeves.

Anywaysis NOT a word.

Webster is not the only one doing it either!

The other dictionary cites I checked are also listingi it now

and referring youto anyway.

Was looking for proof that it really is not a word, for my own satisfaction.

Earliest Usage of Anyways

Not onlydo we define anyways (gasp!),

we givethe word multiple senses (look away, children!).

Is the English language dead and have we killed it? No.

We define these senses

because people have usedthis word in different ways over the years,

and one of our duties as a dictionary is to

attempt to catalog such variation of use.

The oldest senseof anyways is “in any manner or respect,”

and it is pretty old, having been in use since the early 13th century.

Not onlyhave we been writing anyways for 800 years,

it wasn’t just slipped in as a mistake in one or two old scrolls;

the word may be found regularly over the centuries.

And M. Hurt, M. Iackson, M. Freeman, & M. Gregory testify,

that he did of his own free will without compulsion anyways.
John Darrel, A Detection of that Sinnful, Lying, and Ridiculous Discours…., 1600

For such persons as cannot make use of these,

I advise them, for Travelling, to make use of the half English saddles,

which being well stuffed and soft in the Seat,

almost as low before as behind, and exactly shapt,

will although they be set upon little Cushions neatly stuffed,

be abundantly closs and low upon the Horse's back,

and have the same conveniences with the full English saddles,

without being anyways incommode

or uneasy to those who have soft and Tender Buttocks;

people make such saddles wonderfully well at present.
—Jacques de Solleysel, The Parfait Mareschal, 1696

…while the very near relationship that subsisted betwixt Boswells and the wife, now the widow of John Boll, are entirely exclusive of the idea, that he should have been anyways ignorant or uninformed as to such an event.
—Jean Ballantyne, Ans.-Mrs. Jean Ballantyne, to the Bill of Advocation, 1800

Current Usage of Anyways

When anyways is used today

in the sense of “to any degree at all,”

it is usually viewed as dialectical

(which is not a fancy way of saying “wrong”).

But this is not the use of anyways

that most people arecomplaining about.

The sense provoking the most spleen is the one

meaning “at anyrate, in any case.”

This sense is a relative newcomer to our language,

having been documented in writing only since the early 19th century.

We see substantial written evidence in newspapers:

I wouldn't have a husband with one arm, anyways.

I would have two arms. I would have two arms, if it was me, though instead of hands they'd only got hooks at the end, like our dustman.
—The Albion (New York, NY), 11 Sept. 1841

magazines:

Anyways, he could not jist then ha' stirred, having concertit a plan wi' his

corporal, the man whom Donald had seen, and who had told him o' the buoat drawn up, as if to carry aff the malt.
—The London Magazine, Feb. 1828

and books:

Then I on'y ran this way an' that way, an' groaned for snow to knock off. I knowed we was driftun mubbe a twenty leagues a day, and anyways I wanted to be doun what I could, keepun up over th' Ice so well as I could, Noofoundland-ways, an' I might come to somethun, — to a schooner or somethun.
—Robert Lowell, A Raft That No Man Made, 1866

Anyways, he never come back to deny it.

You've turned up, plain, plumb providential for all concerned.
—Rudyard Kipling, Captains Courageous, 1897

Anyways, I've got my opinion, and I'll resk forty dollars that he can outjump any frog in Calaveras county.
—Mark Twain, The Notorious Jumping Frog of Calaveras County, 1874

In other words,

we see written evidence for anyways pretty much everywhere.

Most of the early examples of anyways in this sense

come from dialogue, or attempts to replicate a character’s speech.

This does not mean that the word is not real.

It may be that many people wish that the word were not real,

since they do not much care for it.

However (and if we are the first ones to break this to you we are very sorry),

wishing that something were not so

is not a terribly effective way of effecting change in this world.

Modern usesof anyways are often encountered,

used with a variety of meanings and in a variety of registers,

in Canada and India.

Stop browsing your ex-partner's Instagram,

says Renew's Amy Chan.

"It's not loving to yourself when you're stalking your ex," she says.

"You know the outcome of it is you're going to feel bad.

But you do it anyways because you're addicted.”
—Megan Haynes, The Toronto Star (Toronto, Ont.), 9 May 2017

For now, the kids are under the care of their grandparents.

"The boys' mother anyways wanted to leave them in her parents' custody.”
—The Hindustan Times (New Delhi, India), 8 Aug. 2017

While the CFL hopefully won't be making any further changes to its rules in the middle of the season, it will surely need to continue revisiting the balance between getting calls right and making the viewing experience the best it can be. It should probably be doing that all the time, anyways.
—Daniel Austin, The Calgary Herald (Calgary, Alta.), 3 Aug. 2017

Anyways, it's a Word

If a word has been in constant use for over 800 years,

with tens of thousands of examples in writing

across many linguistic registers,

and is commonly and consistently used with specific meanings,

it then becomes very difficult for us to understand

how you could describe it as not ‘real,’ or not a ‘word.’

Unless, of course,

you are using a sense of real or word that we are unfamiliar with.

If you are disappointed to hear that anyways is indeed real,

perhapswe might supply you with a genuine fake word as consolation

(we don’t want you to feel sad).

How about spuddlegruncher?

It means

“the first glimmers of what will undoubtedly

turn out to be a massive headache

when one realizes that one is having an argument with someone

who is basing their entire position on a dim memory

of what a former English teacher told them long ago

and a strong desire to tell someone else that

they are wrong about something.”

Merriam-Webster Dictionary

Anyways

Definition:

1. In Any Manner or Respect

2. Anyhow, Anyway

“I'm amazed that

that this improper use of the word anyway has become a real word.

Bad English.

I will NEVER use this word

and I'm amazed at the people that use it with great authority.”
—User Comment on "Anyways," Merriam-Webster.com

There are two main uses of the word anyways:

onewhich is very old and does not attract much attention,

and a more modern onewhich attracts considerable scorn.

The firstone, which carries the meaning of "in any way whatever,"

has been used in English since the 13th century.

The secondone has been used since the middle of the 19th century to mean "anyhow" or "anyway."

This second use is generally listed in dictionaries

as chiefly dialect, which should not be interpreted

as meaning "not a word," "not a real word,"

"this is a no-good, rotten, horrible word," or anything of the kind.

Labelling a word chiefly dialect means that

it is primarily used in a variant of language

that is found in a particular area.

You may not want to use dialectical words in formal writing,

but that does not make them any less real.

Collins COBUILD English Usage

1. 'anyway'

You use anyway when you are

adding a remark to something you have just said.

Usually the remark is something you have just thought of,

and makes your previous statement seem less important or relevant.

If he doesn't apologize, I'm going to resign. I'm serious. That's what I feel like doing, anyway.

Mary doesn't want children. Not yet, anyway.

You also use anyway to change the topic of a conversation,

or to show that you want to end a conversation.

'I've got a terrible cold.' – 'Have you? That's a shame. Anyway, so you won't be coming this weekend?'

'Anyway, I'd better go and make dinner. I'll call you again tomorrow.'

2. 'any way'

Don't confuse anyway with any way.

You usually use any way in the phrase in any way,

which means 'in any respect' or 'by any means'.

I am not connected in any way with the medical profession.

If I can help in any way, please ask.

Dictionary of Problem Words in English

anyway & anyways

Anyway should be spelled as one word

when it is used to meanin any event,” “no matter what”:

“Whether or not the storm is bad, we plan to leave at noon anyway.”

In all otherspossible meanings, write the expression as two words:

“You cannot in any way be blamed for the accident.”

Anyways is a nonstandard form of anyway,

used only by illiterateor uneducated persons.

As two words, the expression may be used correctly:

“I can’t think of any ways in which we could have acted differently.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)