2021-05-03 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anyplace & no place & someplace & everywhere

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-05-03

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anyplace & no place & someplace & everywhere

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง anyplace = ‘EN-ee-pleys’

ออกเสียง no place = nowhere

ออกเสียง someplace = ‘SUHM-pleys’

Everyplace = ‘EV-ree-pleys’

informal inUS for everyplace = everywhere

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR ANYPLACE

The adverb anyplace is most often written as one word:

Anyplace you look there are ruins.

It occurs mainlyin informal speech

and only occasionallyin writing.

Anywhere is by far the more common form in formal speech

and edited writing.

The same holds true, respectively, of the adverbial pairs

everyplace and everywhere;

noplace and nowhere;

and someplace and somewhere.

The two-word noun phrases

any place, every place, no place, and some place

occur,however, in all contexts:

We can build the house in any place we choose.

There's no place like home.

Collins COBUILD English Usage

nowhere

You use nowhere to say that there is no place

where something happens or can happen.

There's nowhere for either of us to go.

There was nowhere to hide.

Nowhere is sometimes put first for emphasis,

followed by be or an auxiliary verb and the subject of the clause.

Nowhere is language a more serious issue than in Hawaii.

Nowhere have I seen this written down.

Be Careful!
You don't usually use another negative word with 'nowhere'.

Don't say, for example, 'I couldn't find her nowhere'.

You say 'I couldn't find her anywhere'.

I changed my mind and decided not to go anywhere.

Dictionary of Problem Words in English

Anyplace & noplace & someplace

Preferably spelled asone word,

anyplace is an adverb, a colloquial and informal synonym for anywhere.

It should be avoided in careful speech and writing.

Asa noun, anyplace (or any place) is standard:

“You may go to anyplace (or any place) you want to.”

The same restrictions apply to noplace and someplace

when they are usedadverbially,

although both expression are standard as nouns.

American Heritage® Dictionary of the English Language,

eve·ry·place (ĕv′rē-plās′)

adv. Informal

Everywhere.

Usage Note:

The adverbial forms

everyplace (or every place),

anyplace (or any place),

someplace (or some place), and

no place are widely used in speech and informal writing

as equivalents for everywhere, anywhere, somewhere, and nowhere.

These usages may be well established,

but they are not normally used in formal writing.

However, when the two-word expressions

every place, any place, some place, and no place

are used to mean "every (any, some, no) spot or location,"

they are entirely appropriate at all levels of style.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)