2021-05-03 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anymore

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-05-03 Ref.: www.gotoknow.org#690371

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anymore

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง anymore = ‘en-ee-MAWR’ or ‘en-ee-MOHR

USspelling usually = “anymore”

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

Anymore = any longer; presently:

     I don’t make candy anymore.

Not to be confused with:

any more = any amount:

We don’t have any more candy.

Dictionary.com &

Random House Kernerman Webster's College Dictionary

USAGE NOTE FOR ANYMORE

The adverb anymore meaning “any longer” or “nowadays

is most commonly spelledas one word.

Itis used in negative constructions and in some typesof questions:

Sally doesn't work here anymore.

Do you play tennis anymore?

In some dialects, chiefly South Midland in origin,

it is found in positive statements meaning “nowadays”:

Baker's bread is all we eat anymore.

Anymore we always take the bus.

Its use at the beginning of a sentence

is almost exclusive to speech or to representations of speech.

Merriam-Webster Dictionary

Anymore vs. Any More: Usage Guide

Although both anymore and any more are found in written use,

in current writing anymore is the more common styling.

Anymore is regularly used in negative

No one can be natural anymore. — May Sarton , interrogative

Do you read much anymore?,

and conditional If you do that anymore, I'll leave.

contexts and in certain positive constructions.

The Washingtonian is too sophisticated to believe anymore in solutions.

— Russell Baker

In many regions of the U.S. the use of anymore in sense 2

is quite common in positive constructions,

especially in speech. … everybody's cool anymore. — Bill White

Every time we leave the house anymore,

I play a game called "Stump the Housebreaker." — Erma Bombeck

The positive use appears to have been of Midland origin,

but it is now reported to be widespread in all speech areas of the U.S. except New England.

American Heritage® Dictionary of the English Language,

anymore

Our Living Language

In standard American English,

the word anymore is often found in negative sentences:

They don't live here anymore.

But anymore is widely used in regional American English

in positive sentences with the meaning "nowadays":

"We use a gas stove anymore"

(Oklahoma informant in the Dictionary of American Regional English).

This usage is especially associated with

the South Midland and Midwestern states,

as well as the Western states that received settlers from those areas.

The earliest recorded examples are from Northern Ireland,

where the positive use of anymore still occurs.

Common Errors In English Usage Dictionary

anymore

In the first place,

the traditional (though now uncommon) spelling is as two words:

any moreas in “We do not sell bananas any more.”

In the second place,

it should not be used at the beginning of a sentence

as a synonym fornowadays.”

In certain dialectsof English

it is common to utter phrases like

anymore you have to grow your own if you want really ripe tomatoes,”

but this is guaranteed to jolt listeners who aren’t used to it.

Even if they can’t quite figure out what’s wrong,

they’ll feelthat your speech is vaguely clunky and awkward.

Any more” always needsto be used as

pat of an expression of negation except in questions

like “Do you have any more bananas?”

Now you won’t make that mistake any more, will you?

Dictionary of Problem Words in English

anymore

This term, preferably spelled as one word rather than two,

means “now” “at present,” “from now on.”

It is a standard word,

butwhen it is placed at the beginning or end of a sentence,

it often meaninglessor ineffective:

anymore they are coming to see us.”

“They are picking apples anymore.”

Yetwhen used with a negative, anymore is standard.

“Susie doesn’t stay there anymore.”

Suggestion:

use anymore only when it is accompanied by a negative

such as not, doesn’t,

or won’t.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)