2021-05-03 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anyone & anybody

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-05-03

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anyone & anybody

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง anyone = EN-ee-wuhn’

ออกเสียง anybody = ‘EN-ee-bod-ee’ or ‘EN-bohd-ee’

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR ANYONE

Anyone as a pronoun meaning “anybody” or “any person at all

is written as one word:

Does anyone have the correct time?

The two-word phrase any one

meansany single member of a group of persons or things

and is often followed by of:

Can any one of the members type?

Any one of these books is exciting reading.

Anyone is somewhat more formal than anybody.

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR ANYBODY

The pronoun anybody is always written as one word:

Is anybody home?

There isn't anybody in the office.

The two-word noun phrase any body means “any group

(Any body of students will include a few dissidents)

orany physical body

(The search continued for a week despite the failure to find any body).

If the word a can be substituted for any

without seriously affectingthe meaning,

the two-word noun phrase is called for:

a body of students;

failure to find a body.

Ifthe substitution cannot be made,

the spellingis anybody.

Anybody is less formal than anyone.

See also anyone.

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

Anyone = any person at all:

     Has anyone seen my book?

Not to be confused with:

any one

= any single member of a group:

Any one of you might be affected by the changes.

Anybody = any person:

         You may choose anybody you wish to go with you.

Not to be confused with:

any body = any group:

Any body of protestors can become difficult to control.;

= any physical body: Although we searched the area where the murder occurred,

we couldn’t find any body.

American Heritage® Dictionary of the English Language,

Any person.

Usage Note:

Anyone and anybody are singular terms and always take a singular verb.

The one-word form anyone is used to mean "any person."

The two-word form any one is used to mean

"whatever one (person or thing) of a group."

Anyone may join means that admission is open to everybody.

Any one may join means that admission is open to one person only.

When followed by of, only any one can be used:

Any one (not anyone) of the boys could carry it by himself.

Anyone is often used in place of everyone in

sentences like She is the most thrifty person of anyone I know.

This usage is frowned upon by a majority of the Usage Panel,

with 60 percent rejecting it in 2001,

almost the same percentage that rejected it in 1964,

when 64 percent rejected it.

The misgivings about the usage may stem from the fact

that the phrase of anyone

can be dropped with essentially no change in meaning.

See Usage Note at they.

Random House Kernerman Webster's College Dictionary

usage:

anyone as a pronoun meaning “anybody

orany person at all” is written as one word.

The two-wordphrase any one means “any single member of a group of persons or things

and is often followed by of:

Any one of these books is exciting reading.

anyone is somewhat more formal than anybody.

See also each, they.

Random House Kernerman Webster's College Dictionary

usage:

The pronoun anybody is always written as one word:

Is anybody home?

The two-word noun phrase any body means “any group” (Any body of students will include a few dissidents)

orany physical body”:

The search continued for a week despite the failure to find any body.

If the word a can be substituted for any

without seriously affecting the meaning,

the two-word noun phrase is called for:

a body of students;

failure to find a body.

If the substitution cannot be made,

the spelling is anybody.

anybody is less formal than anyone.

See also anyone, each, they.

Collins COBUILD English Usage

Anyone - anybody

1. 'anyone' and 'anybody'

You use anyone or anybody to talk about people in general,

or about each person of a particular kind.

Anyone can miss a plane.

Anybody can go there.

If anyone asks where you are, I'll say you've just gone out.

If anybody calls, tell them I'll be back soon.

There is no difference in meaning between anyone and anybody,

but anybody is more common in spoken English.

2. used in questions and negatives

Anyone and anybody are very commonly used

in questions and negative sentences.

Was there anyone behind you?

There wasn't anybody in the room with her.

For more information, see someone - somebody

3. 'any one'

Don't confuse anyone with any one.

You use any one to emphasize that

you are referring to only one of something.

There are about 350,000 properties for sale at any one time in Britain.

Dictionary of Problem Words in English

anyone & anybody

These pronouns are singular forms and take singular verbs:

“Is anyone going with me?” “Anybody is welcome to come.”

They may be used interchangeably in the sense of “any person,

but formal speakers and writers prefer anyone to anybody,

possibly because of sound or appearance.

Anyone should be spelled as one word

exceptwhen it singles out a particular or definite personor item:

Anybody shouldalso be spelled as one word

unlessyou are referring to an actual body:

“A homicide was thought to have been committed,

but the police could not discover any body.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)