ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปอบรม KM ที่ชลบุรี

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM มากพอสมควร

2. ประทับใจในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการบรรยาย การเตรียมงาน การดำเนินงานของคณะวิทยากร ซึ่งได้แก่ ครูดุษดี ครูสุริยา และ

ครูพันทูร  ทุกคนตั้งใจและพยามยามเพื่อทำให้ผู้รับการอบรมเป็นแกนนำ  ได้มีความเข้าใจเพื่อนำกลับไปปฏิบัติได้

3. ได้มีช่วงเวลาไปพักผ่อน  เปลี่ยนบรรยากาศ  ทำให้สดชื่นเพิ่มพลังให้ร่างกาย

4. ได้มีโอกาสเห็นสถานที่ออกกำลังกายของศรีราชา  กว้างขวาง มีเครื่องออกกำลังของผู้สูงอายุมากมาย  ชาวศรีราชานิยมมาออกกำลังตอนเช้าวันเสาร์กันมาก