การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนสาย ฉ 2 พิษณุโลก

    เย็นวันนี้ (4 เมษายน 2564) มีโอกาสผ่านไปละแวกทางแยกตัดรถไฟซุ้มเต็งหนาม
เพื่อไปหาซื้อสินค้าบางชิ้น เมื่อเดินทางกลับบ้านพักโดยมุ่งตรงไปในตัวเมือง
ถึงบริเวณร้านขายรถยนต์มือสอง (ร้านบัวคลี่ (เดิม)) สังเกตเห็นว่าฟุตบาทด้านริมทางรถไฟ
ขวามือ มีป้ายใหม่ ๆ ป้ายหนึ่งติดตั้งเพิ่มเติม

   เมื่อวนเข้าไปอ่าน จึงทราบว่า เป็นป้ายประกาศของกรมทางหลวงชนบท ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดิน ต.สมอแข , ต.ดอนทอง ,ต.อรัญญิก ,
ต.หัวรอ และ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามแนวที่กำหนดในแผนที่ท้าย
ร่างพระราชกฤษฎีกา…. เพื่อสร้างถนนสาย ฉ 2 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่อนุมัติในหลักการ “เวนคืนที่ดิน” หรือ
“ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน….พ.ศ……”
ซึ่งจุดสิ้นสุดโครงการจะบรรจบถนนธรรมบูชา (น่าจะตรงกับตำแหน่งที่ติดป้ายนี้))
ให้ติดต่อ สอบถามแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก และหรือสำนักก่อสร้างทาง
กรมทางหลวง ตามที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้

   เมื่อไปอ่านข้อมูลที่ค้นจาก Google ทำให้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสำรวจเพื่อเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยบริษัทบุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด
หลังเสร็จสิ้นแล้ว กรมทางหลวงชนบทจึงจะตั้งงบประมาณเวนคืนที่ดิน
ประมาณ 1,103 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2566 ต่อไป ทั้งนี้ในข้อมูลบางแหล่งแนบท้ายข้อมูลนี้
แจ้งว่า ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

   ประกาศที่ติดตั้งไปนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินการ
เพื่อนำไปสู่การสร้างถนนสาย ฉ 2 อย่างแน่นอน แล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
ได้รับทราบข้อมูลนี้หรือยัง ต้องบอกต่อและสอบถามให้ได้ความชัดเจนของแต่ละบุคคล

ต่อไปนี้คือ link ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครับ
1.เคาะ”เวนคืนที่ดิน” 247 ไร่ 3 ตำบล เมืองพิษณุโลก
2.กรมทางหลวงชนบทประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีเวนคืนที่ดินสร้างถนนสาย ฉ 2
3.มติ ครม.วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4.ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 827/2563 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 12 ตุลาคม 2563)

5.ทช.เดินหน้าถนนผังเมือง จ.พิษณุโลก เตรียมยกร่่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินใน 3 ตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)