ที่ห้องประชุมของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  มีกลอนของอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ท่าน ดร.อนันต์  ดาโลดม ติดไว้ตั้งแต่ปี 2537-38  ดังภาพครับ

          เป็นข้อจริง  เป็นทั้งหน้าที่  และเป็นเหมือนสิ่งที่ท้าทาย สำหรับผมนักส่งเสริมการเกษตรเล็กๆ คนหนึ่งซึ่งเคยท่องจนขึ้นใจ  ก็จะทำหน้าที่ของผมต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ 

วีรยุทธ  สมป่าสัก